دوشنبه 4 بهمن 1395 _ 24 ربيع الثاني 1438 _ 23 ژانویه 2017
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
امروز : 5096
ديروز : 5476
ماه : 26865
 
  برنامه ماهانه دستیاران

 

      چرخه رزیدنتی سال چهارم ورودی90

شهریور93

مهر93

آبان93

آذر93

دی93

بهمن93

اسفند93

فروردین

94

اردیبهشت

94

خرداد94

تیر94

مرداد94

1 .مرجان دهدیلانی

جراحی پیچیده

درد حاد

PACU

ICU

 

ICU

 

ICU

 

چشم

نوروسرجری

جراحی قلب

بیهوشی اورژانس

خارج از اتاق عمل

پژوهش

پژوهش

 

2.رضا جبار پور

درد حاد

PACU

ICU

نوروسرجری

چشم

ICU

ICU

جراحی پیچیده

جراحی قلب

 

پژوهش

بیهوشی اورژانس

خارج از اتاق عمل

پژوهش

 

3.ماجد مشهوری

ICU

درد حاد

PACU

ICU

ICU

چشم

نوروسرجری

جراحی قلب

جراحی پیچیده

پژوهش

پژوهش

بیهوشی اورژانس

خارج از اتاق عمل

 

4.مریم فاطمی

جراحی پیچیده

ICU

درد حاد

PACU

ICU

ICU

چشم

نوروسرجری

جراحی قلب

خارج از اتاق عمل

پژوهش

پژوهش

بیهوشی اورژانس

 

5.صفیه قشلاق

جراحی قلب

جراحی

پیچیده

 

ICU

درد حاد

PACU

ICU

 

ICU

 

چشم

نوروسرجری

بیهوشی اورژانس

خارج از اتاق عمل

پژوهش

پژوهش

 

6.نیر مقدم امین

نوروسرجری

ICU

چشم

ICU

درد حاد

PACU

ICU

جراحی پیچیده

جراحی قلب

پژوهش

بیهوشی اورژانس

خارج از اتاق عمل

پژوهش

 

7.ناصر رضاپور

جراحی قلب

ICU

چشم

ICU

ICU

درد حاد

PACU

نوروسرجری

جراحی

پیچیده

پژوهش

بیهوشی اورژانس

خارج از اتاق عمل

پژوهش

 

8.مصطفی کوشا

ICU

چشم

نوروسرجری

جراحی قلب

درد حاد

PACU

ICU

جراحی پیچیده

 

ICU

پژوهش

پژوهش

بیهوشی اورژانس

خارج از اتاق عمل

 

9.فرزانه سلیمانلو

جراحی پیچیده

ICU

درد حاد

PACU

ICU

ICU

چشم

نوروسرجری

جراحی قلب

 

خارج از اتاق عمل

پژوهش

پژوهش

بیهوشی اورژانس

 

10.سمیرا متربصون

کودکان

چشم

درمانگاه درد

ICU

جراحی قلب

ICU

جراحی پیچیده

درد حاد

PACU

بیهوشی اورژانس

خارج از اتاق عمل

پژوهش

پژوهش

 

 

 

شهریور93

مهر93

آبان93

آذر93

دی93

بهمن93

اسفند93

فروردین94

اردیبهشت94

خرداد94

تیر94

مرداد94

نوروسرجری

1 .رها خانشی

نوروسرجری

مامایی

توراکس

مشاوره

اورولوژی

ارتوپدی

درمانگاه درد

جراحی

کودکان

ICU

جراحی قلب

کودکان

2.محمد طاهر فاضلی

جراحی قلب

ICU

مامایی

نوروسرجری

مشاوره

اورولوژی

ارتوپدی

درمانگاه درد

جراحی

کودکان

توراکس

کودکان

3.نازیلا بهروزی

ICU

جراحی قلب

نوروسرجری

مامایی

توراکس

مشاوره

اورولوژی

ارتوپدی

درمانگاه درد

جراحی

کودکان

چشم

4.علی رشدی

کودکان

ICU

جراحی قلب

نوروسرجری

مامایی

توراکس

مشاوره

اورولوژی

ارتوپدی

درمانگاه درد

جراحی

ارتوپدی

5.عادل تاری

جراحی

کودکان

ICU

جراحی قلب

نوروسرجری

مامایی

توراکس

مشاوره

اورولوژی

ارتوپدی

درمانگاه درد

ICU

6.عیسی اسلامی

درمانگاه درد

جراحی

کودکان

ICU

جراحی قلب

نوروسرجری

مامایی

توراکس

مشاوره

اورولوژی

ارتوپدی

ENT

7.مریم علیزادگان

ارتوپدی

درمانگاه درد

جراحی

کودکان

ICU

جراحی قلب

نوروسرجری

مامایی

توراکس

مشاوره

اورولوژی

زنان

8.مریم حسینی

اورولوژی

ارتوپدی

درمانگاه درد

جراحی

کودکان

ICU

جراحی قلب

نوروسرجری

مامایی

توراکس

مشاوره

جراحی

9.رزیتا اختران

مشاوره

اورولوژی

ارتوپدی

درمانگاه درد

جراحی

کودکان

ICU

جراحی قلب

نوروسرجری

مامایی

توراکس

ICU

10.محمد باقرنژاد

توراکس

مشاوره

اورولوژی

ارتوپدی

درمانگاه درد

جراحی

کودکان

ICU

جراحی قلب

نوروسرجری

مامایی

زنان

11.رضا میرزجانی

مامایی

توراکس

مشاوره

اورولوژی

ارتوپدی

درمانگاه درد

جراحی

کودکان

ICU

جراحی قلب

نوروسرجری

نوروسرجری

12.رقیه اصغری

نوروسرجری

مامایی

توراکس

مشاوره

اورولوژی

ارتوپدی

درمانگاه درد

جراحی

کودکان

ICU

جراحی قلب

نوروسرجری

13.سعید ثمودی

جراحی قلب

نوروسرجری

مامایی

توراکس

مشاوره

اورولوژی

ارتوپدی

درمانگاه درد

جراحی

کودکان

ICU

جراحی

14.جاوید بامداد

ICU

جراحی قلب

نوروسرجری

مامایی

توراکس

مشاوره

اورولوژی

ارتوپدی

درمانگاه درد

جراحی

کودکان

چشم

15.الناز انصاری

کودکان

نوروسرجری

جراحی قلب

جراحی

مامایی

توراکس

مشاوره

اورولوژیی

ارتوپدی

درمانگاه درد

ICU

 

     

شهریور93

مهر93

آبان93

آذر93

دی93

بهمن93

اسفند93

فروردین94

اردیبهشت94

خرداد94

تیر94

مرداد94  

1.هاله وظیفه شناس

توراکس

ENT

چشم

اورولوژی

ICU

جراحی

جراحی قلب

کودکان

جراحی پیچیده

ICU

فک صورت

ارتوپدی

پیچیده

2.مهدی نظری

داخلی

ارتوپدی پیچیده

ENT

چشم

اورولوژی

ICU

جراحی

جراحی قلب

کودکان

جراحی پیچیده

ICU

فک صورت

3.شبنم قندیها

زنان

فک صورت

ارتوپدی پیچیده

ENT

چشم

اورولوژی

ICU

جراحی

جراحی قلب

کودکان

جراحی پیچیده

ICU

4.رضا کاردان

ارتوپدی

ICU

فک صورت

اتوپدی پیچیده

ENT

چشم

اورولوژی

ICU

جراحی

جراحی قلب

کودکان

جراحی پیچیده

5.فاطمه رسولی

اورولوژی

جراحی

ICU

فک صورت

اتوپدی پیچیده

ENT

چشم

اورولوژی

ICU

جراحی  پیچیده

جراحی قلب

کودکان

6.سحر صادقی

کودکان

کودکان

جراحی

ICU

فک صورت

ارتوپدی پیچیده

ENT

چشم

اورولوژی

ICU

جراحی پیچیده

جراحی قلب

7.تهمینه فرهنگ مهر

نوروسرجری

جراحی قلب

کودکان

جراحی

ICU

فک صورت

ارتوپدی پیچیده

ENT

چشم

اورولوژی

ICU

جراحی پیچیده

8.فرناز شهابی

ICU

جراحی

ارولوژی

کودکان

جراحی پیچیده

ICU

فک صورت

ارتوپدی پیچیده

ENT

چشم

اورولوژی

ICU

9.مجتبی محمدزاده

ICU

ICU

جراحی

جراحی قلب

کودکان

جراحی پیچیده

ICU

فک صورت

ارتوپدی پیچیده

ENT

چشم

اورولوژی

10.مقصود اسکندری

نوروسرجری

اورولوژی

ICU

جراحی

جراحی قلب

کودکان

جراحی پیچیده

ICU

فک صورت

ارتوپدی پیچیده

ENT

چشم

11.ریحان شناسی

ICU

چشم

اورولوژی

ICU

جراحی

جراحی قلب

کودکان

جراحی پیچیده

ICU

فک صورت

ارتوپدی پیچیده

ENT