شنبه 1 ارديبهشت 1397 _ 04 شعبان 1439 _ 21 آوریل 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
امروز : 8218
ديروز : 14007
ماه : 8218
 
  برنامه کاری
 
 
                        
                دکتر عطا محمودپور   رشته:  بيهوشي

               سمت: عضو هیئت علمی- معاون تحقيقات و فناوري دانشکده پزشکی 
             
                رتبه : استاد
Email address:amahmoodpoor@yahoo.com
 
                    
  10- 8
 
12-10 14-  12
 شنبه دفتر معاونت پژوهشي دانشكده ICU  بيمارستان شهدا ICU  بيمارستان شهدا
 یکشنبه شوراي آموزشي دانشكده ICU  بيمارستان شهدا شوراي پژوهشي تحصيلات تكميلي دانشكده
 دوشنبه دفتر معاونت پژوهشي دانشكده ICU  جنرال بيمارستان امام رضا ICU  جنرال بيمارستان امام رضا
 سه شنبه شوراي معاونين دانشكده  
شوراي پژوهشي دانشگاه / شوراي فناوري دانشگاه
 
ICU  بيمارستان شهدا
 چهارشنبه دفتر معاونت پژوهشي دانشكده شوراي ارتقاي تحقيقات باليني دانشگاه ICU  جنرال بيمارستان امام رضا
 پنج شنبه دفتر معاونت پژوهشي دانشكده/ICU  ICU  بيمارستان شهدا ICU  بيمارستان شهدا