چهارشنبه 27 دي 1396 _ 29 ربيع الثاني 1439 _ 17 ژانویه 2018
جستجو :
 
 
  خانم پورعباد
نام کارمند :خانم اعظم نام خانوادگی:پورعباد
سمت سازمانی :متصدی امور دفتری معاونت آموزشی پزشکی عمومی شماره تماس :33364650
 
 
هماهنگي كليه جلسات معاون آموزشي وكليه مديران با قسمتهاي مختلف دانشكده ومراكز آموزشي ودرماني
مسؤل مراكز آموزشي ودرماني
انجام وپيگيري كليه مكاتبات ارسالي به ستاد
پيگيري ورسيدگي به در خواستها ونيازهاي واحد حوزه معاونت آموزشي
گردآوري مصوبات كليه جلسات معاونت آموزشي واداره آموزش وپيگيري مصوبات آن
برنامه ريزي وهماهنگي در خصوص برگزاري نشست با اعضاي هيئت علمي- كاركنان ودانشجويان
انجام امورات دفتر استعدادهاي درخشان