دوشنبه 28 اسفند 1396 _ 02 رجب 1439 _ 19 مارس 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
 آرشیواخبار ارتقاء
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

خانم دکتر سولماز فخاری به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

...
چهارشنبه 10 آبان 1396

خانم دکتر مریم پاشایی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

...
چهارشنبه 10 آبان 1396

آقای دکتر محمد رضا بازآور به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

....
چهارشنبه 10 آبان 1396

آقای دکتر کاووس شهسواری نیا به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

...
چهارشنبه 10 آبان 1396

خانم دکتر میترا نیافر به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

...
چهارشنبه 12 مهر 1396

آقای دکتر نیکزاد شهیدی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

...
چهارشنبه 12 مهر 1396

آقای دکتر عیسی بیله جانی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

...
چهارشنبه 12 مهر 1396

آقای دکتر رضا موثقی گرگری به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

...
چهارشنبه 12 مهر 1396

آقای دکتر بهمن نقی پور باسمنج به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

...
شنبه 13 خرداد 1396

آقای دکتر حسن جواد زادگان به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

...
شنبه 13 خرداد 1396