جستجو :
 منوی اصلی
 
  دستیاران
   

 

 

 

دکتر معصومه احسنی                                                                  

  ایمیل   :   Dr.m.ahsani@gmail.com

ورودی : 1392

عنوان پایاننامه : بررسي ويژگي هاي روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه کانرزاوايل کودکي - فرم والدين در کودکان 3 الي 6 ساله تبريز

استاد راهنما : دکترشاهرخ امیری

استاد مشاور :دکتر ایوب مالک،دکترهمایون صادقی بازرگانی

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 

دکترالهام رزاق کریمی

  ایمیل   :   elhamrkarimi@yahoo.com

ورودی : 1392

عنوان پایاننامه:

ارتباط اجزای شخصیت و استرسهای زندگی با "سطوح بودن" کلونینگر در بیماران مبتلا به افسردگی 

اساسی
 

استاد راهنما : دکتر علیرضا فرنام

استاد مشاور : دکتر همایون صادقی

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 

 

دکتر رقیه نصیری صغایش

  ایمیل   :    R.Nasiri60@gmail.com

ورودی :1392

عنوان پایاننامه :اثر نوروفیدبک بر عملکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- عدم تمرکز تحت درمان با متیل فنیدیت

استاد راهنما :   دکتر نورآذر

استاد مشاور : دکتر شاهرخ امیری

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 

 دکترحجت شجاعی

  ایمیل   :  Shojaee_hojat@yahoo.com

ورودی : 1392

عنوان پایاننامه : ببررسی اپیدمیولوژیک اختلالات روانی  شدید مبتنی بر پرونده های بستری در بیمارستان رازی

استاد راهنما : دکترعلی فخاری

استاد مشاوردکتر همایون صادقی

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمدطاهر طیب زادگان 

  ایمیل   :   drtayebzadeganmt@yahoo.com

ورودی : 1392

عنوان پایاننامه : بررسی تاثیر آری پیپرازول بر میزان مصرف سیگار در بیماران دوقطبی

استاد راهنما : دکترسپیده هریزچی

استاد مشاور : دکتر اصغر ارفعی

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 

 دکتر امیر هوشنگ قرشی زاده

  ایمیل   :    gham_dr@yahoo.com

ورودی : 1392

عنوان پایاننامه :

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کانرز

    رفتار اوایل  کودکی فرم معلم در کودکان  3 الی 6 سال و 11 ماهه تبریز 

 

استاد راهنما : دکتر ایوب مالک

استاد مشاور : دکترشاهرخ امیری-دکتر همایون صادقی بازرگانی

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 

 

 دکتر آذر حیدرزاده

  ایمیل   :    a.heidarzadeh67@gmail.com

ورودی : 1393

عنوان پایاننامه : کاربرد شاخص هاي کمی فعالیت الکتروفیزیولوژیکی مغز در تشخیص اختلال بیش فعالی – نقص توجه دوران سالمندي

استاد راهنما :  دکتر نورآذر

استاد مشاور : دکترشاهرخ امیری-دکتر همایون صادقی بازرگانی

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 

 

 دکترربابه فرزانه

  ایمیل   :    R_FARZANEH_A@YAHOO.COM

ورودی :1393

عنوان پایاننامه :بررسی شاهددار اختلالات روانپزشکی همراه و شاخص های نوروسایکولوژیک تومورهای مغزی بیماران بزرگسال بستری در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز

استاد راهنما :دکتر ایوب مالک -دکتر فیروز صالح پور 

استاد مشاور : دکتر شاهرخ امیری - دکتر سعید دستگیری 

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 

 دکتر عزیز زادفتاح

ایمیل: dr.aziz.zadfattah.1354@gmail.com

 

 شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 

 دکتر زهرا موسوی

  ایمیل   :  Zahra_mo213@yahoo.com

ورودی 1393

عنوان پایاننامه : ارزیابی پایه ای مقیاس سنجش افسردگی سالمندان به زبان آذری 

استاد راهنما : دکتر علی فخاری 

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

   

 

 

 

دکتر سمیرا ناصحی
ورودی : 1393

 شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 دکتر سولماز پیشاهنگ

  ایمیل   :    solmazpishahang@yahoo.com

ورودی :1393

 

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر روژین قاسمی فرد

  ایمیل   :   rojin.ghasemifard@gmail.com  

ورودی : 1393

عنوان پایاننامه :شیوع اختلال نقص توجه بیش فعالی در سالمندان شهر تبریز 

استاد راهنما :دکتر شاهرخ امیری

استاد مشاور :دکتر سید غلامرضا نورآذر- دکتر همایون صادقی

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 

 دکتر نیر جابری

  ایمیل    Nayyer.jaberi@gmail.com

ورودی :1393

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 

 

 دکترمصطفی قانعی اردکان

  ایمیل   :   mostafa.ghaneei@gmail.com

ورودی : 1393

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 

 دکترمحسن مستوفی نیا

  ایمیل   :  Mohsen_mm2020@yahoo.com

ورودی : 1393

 

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 

 

 

 دکتر مریم میرزاجانزاده

ورودی : 1393

 

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

 

 

 

 

 

دکتر هنگامه عابدین نوه سی

  ایمیل   :  Mozhgan6410@gmail.com

ورودی : 1393

عنوان پایاننامه :بررسي شاهددار اختلالات روان پزشکی همراه  و شاخص های نوروسایکولوژیک تومورهای مغزی کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز

استاد راهنما :دکترشاهرخ امیری-دکتر فیروزصالحپور

استاد مشاور :دکتر ایوب مالک-دکتر سعید دستگیری  

شماره تلفن : 90  33804486- 041

 

  

 

 

 

 

  ایمیل   :  

ورودی : 1390

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 

 

 

  ایمیل   : 

ورودی : 

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

  

 

 

 

 

  ایمیل   :  

ورودی : 

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 

 

  ایمیل   :    

ورودی : 

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

  

 

 

 

 

  ایمیل   :   

ورودی : 

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 

 

 

  ایمیل   :   

ورودی : 

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

    

 

 

 

 

  ایمیل   :  

ورودی : 

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411