برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی ویژه کارشناسان و مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (1)

اهداف آموزشی کارگاه :
در پایان این کارگاه انتظار می رود شرکت کنندگان:
1- مراحل مختلف برنامه ریزی آموزشی را شرح دهند
2- برنامه ریزی مبتنی بر دستاورد را تعریف کنند
3- یک برنامه آموزشی باتوجه به اصول آن تهیه نمایند
4- یک طرح درس بنویسند
5- روشهای مختلف ارزشیابی برنامه را شرح دهند
6- اجزای ارزشیابی برنامه را بکار برند

 

زمان

عنوان

شيوه اجرا

مجري

8 تا 15/8

تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد

-

-

15/8 تا 45/8

کلیات آموزش پزشکی و اهمیت آن

سخنراني

دكتر اميني

45/8 تا 10

برنامه ریزی آموزشی

سخنراني و
كار گروهي

دكتر علیزاده

10 تا 15/10

استراحت و پذيرايي

15/10 تا 45/11

ارائه کار گروهی وجمع بندی

--

گروهها
 و دکتر علیزاده
و دکتر امینی

45/11 تا 13

ارزشیابی برنامه

سخنراني و بحث

دکتر امینی