جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقای شهروز نام خانوادگی:بهادری
سمت سازمانی :کارشناس ارشد امور کلاس ها و امتحانات شماره تماس :33376951
 
رديف اختصاصي عناوين
1 برنامه ريزي کلاسی گروههای آموزشی علوم پايه
2 کنترل برگزاری  كليه کلاسهای درسی  مقاطع علوم پايه-فيزيوپاتولوژي-اكسترني
3 كنترل ليستها از نظر غيبت بيش از حد نصاب دانشجويان واعلام به مسئولين وگروههاي آموزشي ودانشجويان
4 كنترل حضوروعدم حضور اساتيد و واعلام كتبي به گروههاي آموزشي و مسئولين
5 برنامه ريزي كلاسهاي جبراني (کلاسهای تشکیل نشده) و فوق برنامه
6 برنامه ريزي امتحانات ميان ترم و پايان ترم
7 نظارت در برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان ترم
8 امورات مربوط به حق التدريسي اساتيد
9 امورات مربوط به اساتيد وصدور گواهی تدریس
10 همكاري با واحد هاي مختلف در خصوص نظر خواهي از دانشجويان
11 هماهنگي جهت برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه دانشجويان پزشكي-تحصيلات تكميلي-دانشكده نوين
12 شركت در جلسات كميته فرهنگي وكميته پيشنهادات دانشگاه
 
 
 
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :