آقای سعید مرادی

شماره تلفن همراه: 09351284977

شرح وظائف و مسئولیتهای کارشناس  امور دانشجویان

 

رديف

عناوين

1

تهیه اسناد وامهای دانشجویی

2

2-تهیه اسناد وام ضروری

3

تهیه اسناد ودیعه مسکن

4

تسویه حساب رفاهی دانش آموختگان

5

تایید کارتکس خوابگاه دانشجویی

6

پاسخ دهی به استعلام بدهی دانش آموختگانن سنوات قبل از مکانیزاسیون

 

* فرایند دریافت وام دانشجویی ( سال1400 )

* فرم تعهد محضری جدید

* آدرس دانشکده پزشکی تبریز


سمت سازمانی:کارشناس امور دانشجویی

  • 33362138
  • https://medfac.tbzmed.ac.ir/PChart/9/21/