جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :خانم ژیلا نام خانوادگی:قابچی
سمت سازمانی :کارشناس امور دانشجویی شماره تماس :33366951
شرح وظائف و مسئولیتهای کارشناس  امور دانشجویان

 

رديف

عناوين

1

تهیه اسناد وامهای دانشجویی

2

2-تهیه اسناد وام ضروری
 

3

تهیه اسناد ودیعه مسکن

4

تسویه حساب رفاهی دانش آموختگان

5

تایید کارتکس خوابگاه دانشجویی
 

6

پاسخ دهی به استعلام بدهی دانش آموختگانن سنوات قبل از مکانیزاسیون