جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقای حسین نام خانوادگی:فرد
سمت سازمانی :رئیس امور اداری شماره تماس :33364657
 

1-    کسب خط مشی و دستورات لازم از مسئول مافوق و اجرای آنها طبق مقررات مربوط به امور اداری

2-    مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی واحد در زمینه های مورد نظر و اعلام نظر در مورد آنها در صورت نیاز

3-    تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی

4-    نظارت بر حسن عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی عملکزرد آنها و ارائه گزارش به مسئول مافوق

5-    انجام نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایشی ،انتصاب،ترفیع،مرخصی هاو سایر امور مشابه مطابق آئین نامه های مصوب

6-    بررسی و مطالعه گزارش های اداری واصله از کارکنان تحت سرپرستی و اعلام نظر کارشناسی در مورد آنها

7-    بررسی روشهای مناسب ، ساده کردن مراحل، انجام امور اداتری از طریق حذف مراحل زائد و ارائه نتایج حاصله به مسئول مافوق

8-    بررسی و کنترل فرم های موجود مورد استفاده در واحد و طراحی فرم های جدید با تنوجه به نیازهای پرسنلی کارکنان .

9-    شرکت در جلسات و کمسیونهای مختلف اداری و ارائه نظرات کارشناسی در صورت لزوم

10-          اعمال نظارت یا انجام امور مکاتبات اداری واحد  و پیگیری نتایج آن

11-          پیشنهاد انتصاب ، انتقال، ترفیع ، تشویق و یا تنبیه کارکنان واحد به مقام مافوق جهت اتخاذ تصمیم لازم مطابق مقررات و قوانین مربوطه

12-          بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست مرخصی، ماموریت های اداری یا آموزش کارکنان و سایر موارد مشابه با توجه به قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به مسئول مافوق در موارد فوق الذکر

13-          تهیه گزارش های لازم در مورد فعالیت ها و عملکرد واحد تحت سرپرستی و ارائه راه حل های مناسب  برای رفع موانع و مشکلات موجود در جهت انجام بهینه امور

14-          نظارت لازم بر انجام حضور و غیاب کارکنان و ارائه پیشنعهادات در این مورد