جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقای صمد نام خانوادگی:طایفه
سمت سازمانی :رئیس امور حسابداری شماره تماس :3373743

1-    رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی

2- انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات و تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها

3- تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی و گزارش های مالی و بودجه تفضیلی

4- رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی

5- کنترل و نظارت لازم  بر عملکرد حسابداران تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها و ارائه راهنمایی فنی لازم به آنها

6- بررسی لازم درمورد صورتحسابهای تنظیم شده و اصلاح موارد مورد نیاز بر حسب مقررات امور مالی

7- همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و توجیبه و راهنمایی کارکنان طبق بخشنامه های ابلاغی

8- انجام رسیدگی و نظارت بر کلیه اسناد مالی و پرداختها و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط

9- همکاری در تعیین و تنظیم بودجه دانشکده ها بر اساس خط مشی تعیین شده و نیازهای دانشکده

10- نظارت بر تنظیم برگ های محاسباتی در دفتر صدور برگه یا رایانه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل

11-  کنترل صورت  مغایرت بانکی و حسابهای مرتبط و رفع اختلاف در میان آنها

12- نظارت بر امور مربوط به اموال و دفاتر اموال بر حسب واحد مورد نظر

13- نظارت دقیق بر درآمدها و رسیدگی اسناد مربوط به واریز وجوه دریافتی به حساب بانکها

14- تهیه و تنظیم بودجه دانشکده بر اساس خط مشی تعیین شده و مقررات مصوب مالی

15- کسب خط مشی دستورالعمل اجرایی و برنامه ی  کلی از مقام مافوق

16- شرکت فعال در دوره های کارآموزی،مهارتی و آموزی در جهت ارتقای معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن  در انجام وظایف محوله

17- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق  مطابق مقررات