جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند : آقای دکتر مجید نام خانوادگی:اصلان آبادی
سمت سازمانی :معاون اداری و مالی شماره تماس :3364653
ایمیل: aslanabadi1@yahoo.com

1-
ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه  و ارتقاء کمی و کیفی راندمان کار پرسنل از طریق تشویق ، تنبیه و و سایر روشهای اصولی و منطقی مدیریتی

2-تلاش برای ایجاد شرایط مناسب محیط کار و رفاه کارکنان

3-سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدوده مسئولیتها و اعتبارات واحد تحت سرپرستی

4-ارزشیابی صحیح و عادلانه و بموقع کارکنان تحت سرپرستی خود

5-نظارت بر حضور و غیاب کارکنان دانشکده و رسیدگی به گزارشات لازم

6-اشتراک مساعی در تنظیم بودجه دانشکده با مسئولین مربوطه

7-نظارت و مراقبت و بهره برداری از ساختمانهای موجود از لحاظ آب ، برق، تلفن و تاسیسات  دانشکده با همکاری واحد مرکزی

8-ایجاد هماهنگی بین امور ستادی دانشگاه با وظایف و مسئولیتهای اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر

9-نظارت بر حسن انجام امور اداری ، مالی ، خدماتی و تعمیراتی دانشکده

10- نظارت و بررسی اموال و موجودیهای نقدی و جنسی دانشکده و درخواست گزارشات لازم در خصوص انبار گردانی هر سال یکبار

11-شرکت در کمیته ها ، کنفرانسها، کمیسیونها و سمینارهای اداری و مالی در صورت لزوم

12-پیش بینی اعتبارات دانشکده و نظارت بر هزینه ها از نظر ملزومات اداری ،فنی ،آموزشی و سایر

13-نظارت بر انجام امور تدارکاتی دانشکده طبق دستورالعملهای صادره از طرف دانشگاه با رعایت آئین نامه ها و مقررات موضوعه یت آئین نامه ها و مقررات موضوعه

14-نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به دریافت درآمدهای دانشکده

15- نظارت بربرقراری انتظامات داخل ساختمانها و محوطه دانشکده و ارائه طریق راه حل های مناسب در مواقع ضروری

انجام کلیه امور ارجاعی از طرف ریاست دانشکده در غیاب رئیس دانشکده در زمینه اداری و مالی برابر مقررات

تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :