جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقاي محسن نام خانوادگی: ملك پور
سمت سازمانی :مسئول دبیرخانه آموزش شماره تماس :3376921
شرح وظايف:
ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه هاي وارده وصادره در رايانه يا دفاتر مربوطه-
پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها و درصورت لزوم فراهم آوردن امكانات انجام درخواست هاي متقاضيان-
تفكيك و توزيع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام كننده و پيگيري آنها-
تهيه گزارش مورد نياز براي مقام مافوق-
صدور اتیکت به اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان-
صدور سر درب و شرح وظایف کارکنان-
تحویل کمد به دانشجویان مقطع فیزیو پاتولوژی-