جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقای ایوب نام خانوادگی:اسمعیل پور
سمت سازمانی :متصدی بایگانی آموزش شماره تماس :33364650
1-.باز کردن پرونده واسم نویسی پرونده وجایگزینی آن در زونکن مربوطه دانشجویان جدیدالورود
 
2-دریافت وثبت کلیه نامه های وارده به بایگانی در پرونده های دانشجویان
 
3-دریافت ریزنمرات از اداره آموزش وجایگزین در پوشه های مربوطه
 
4-تعویض پرونده حجیم درصورت لزوم
 
5-کپی از نامه ها ودرج در پرونده های دانشجویان
 
6-تحویل پرونده به همگاران آموزشی وبازپسگیری آنها ودرج در زونکن مربوطه