جستجو :
 منوی اصلی
 
  گروه طب فیزیکی و توانبخشی

پیام مدیر گروه:

دکتر سید کاظم شکوری: رئیس دانشکده پزشکی
دكتر بینا افتخارسادات: مدیر گروه
دكتر محمد رهبر: معاون آموزش دوره پزشکی عمومی

دكتر فریبا اسلامیان: معاون آموزش تخصصي گروه
دكتر وحيده توپچي‌زاده: معاون  پژوهشی گروه
دکتر یعقوب سالک زمانی: عضو هیئت علمی گروه


منشي گروه: ولي زاده

محل استقرار دفتر گروه: بيمارستان امام رضا (ع (
 
تلفن دفتر گروه 041- 33373967:

پست الکترونیکی گروه:

                                                 tbzpmr@gmail.com


کوريکولوم آموزشي

 برنامه استراتژیک گروه آموزشی طب فیزیکی وتوانبخشی

اهداف راهبردی رشته تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

بیانیه اهداف و رسالت گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

گزارش ارزشیابی درونی