آقای ایوب اسمعیل پور

 نام مقطع/ واحد: ثبت نام دانشجویان – سامانه نوید
 نام کارشناسان: ایوب اسمعیل پور
 شرح وظایف:
 بررسی و رفع اشکال دانشجویان واساتید محترم درسایت نوید
ثبت و یا حذف دروس در سایت نوید
تعریف دروس و اساتید و دانشجویان در سامانه نوید در هر نیم سال
رفع اشکال فنی دانشجویان واساتید محترم درخصوص سایت نوید
تهیه گزارش در پایان ترم از دروس ارایه شده در سامانه نوید
  
سمت سازمانی:کارشناس سامانه نوید

  • 04133364651
  • https://medfac.tbzmed.ac.ir/PChart/9/177/