جستجو :
 منوی اصلی
 
  برنامه کارگاهها - دفتر توسعه
 کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی ویژه کارشناسان و مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (1)

اهداف آموزشی کارگاه :
در پایان این کارگاه انتظار می رود شرکت کنندگان:
1- مراحل مختلف برنامه ریزی آموزشی را شرح دهند
2- برنامه ریزی مبتنی بر دستاورد را تعریف کنند
3- یک برنامه آموزشی باتوجه به اصول آن تهیه نمایند
4- یک طرح درس بنویسند
5- روشهای مختلف ارزشیابی برنامه را شرح دهند
6- اجزای ارزشیابی برنامه را بکار برند


زمان

عنوان

شيوه اجرا

مجري

8 تا 15/8

تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد

-

-

15/8 تا 45/8

کلیات آموزش پزشکی و اهمیت آن

سخنراني

دكتر اميني

45/8 تا 10

برنامه ریزی آموزشی

سخنراني و
كار گروهي

دكتر علیزاده

10 تا 15/10

استراحت و پذيرايي

15/10 تا 45/11

ارائه کار گروهی وجمع بندی

--

گروهها
 و دکتر علیزاده
و دکتر امینی

45/11 تا 13

ارزشیابی برنامه

سخنراني و بحث

دکتر امینی