سه شنبه 7 بهمن 1393 _ 06 ربيع الثاني 1436 _ 27 ژانویه 2015
جستجو :
 منوی اصلی
 
معاونت تخصصی و فوق تخصصی-عملکرد
  عملکرد سالانه  1390موفقیتهای چشمگیر دستیاران در آزمون بورد تخصصی رشته های بالینی1- جمع آوري و اعلام ظرفيت پذيرش دستيار هر گروه جهت آزمون
2- ثبت نام بيش از هزار نفر متقاضيان آزمون پذيرش دستياردر طي پانزده روز
3- صدور صورت وضعیت تحصیلی دستیاران
4- صدور فرم وضعیت بدهی به دستیاران

5- صدور فیش اقساط بدهی
6- ایجاد سند برای تخصیص وامهای ازدواج ، ودیعه مسکن و.......
7- ثبت نام و تشكيل پرونده ودرج در كامپيوتر پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار (اعلام مدارك لازم در صفحه پذيرش دستيار)
8- ايجاد هماهنگي بين بخشها و دستياران جهت انجام مراحل مربوط به حوزه نظام پزشكي واداره صدور پروانه
9- توزيع كارت واتیکت دستياران
10- معرفي پذيرفته شدگان دستياري به بخش و تهيه وتوزيع كارت ورود بيمارستان
11- اعلام اسامي دستياران انصرافي به وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي
12- دريافت واعلام اسامي دستياران جايگزين و انجام مراحل ثبت نام نامبردگان
13- ارسال ليست دستياران ثبت نام شده جديدبه كتابخانه دانشکده جهت تهيه كارت امكانات استفاده از كتابخانه
14- معرفي پذيرفته شدگان واعلام ليست مشخصات نامبردگان به گزينش
15- صدور گواهي ابلاغ دستياري جهت دستياران
16- معرفي دستياران جديد جهت انجام مراحل صدور حكم حقوقي و دريافت حقوق به كارگزيني و امور مالي دانشگاه
17- معرفي دستياران مشغول به تحصيل سالهاي گذشته به كارگزيني وامور مالي جهت افزايش حقوق بر اساس ارتقاء
18- هماهنگي با محل كار دستياراني كه در استخدام دولت ميباشند
19-وارد کردن اطلاعات دستیاری در BH4جهت بیمه حوادث
20- تهيه وتنظيم دفترچه چكيده قوانين ومقررات دستياري وارائه آن به دستياران ورودي هر سال در كارگاه پيش دستياري
21- وارد کردن اطلاعات اولیه به نرم افزار صندوق رفاه جهت تخصیص وام .....به رزیدنتها
22- هماهنگي لازم جهت برگزاري كارگاههاي پيش دستياري –تغذيه با شير مادر –اخلاق پزشكي احياء نوزادان–روش تحقيق –روشهاي پايان نامه نويسي وكارگاههاي تكميلي گروههاي علوم پايه جهت بخشهاي متقاضي
23- تهيه سؤالات ومطالب مربوط به كارگاهها وارائه آن به دستياران شركت كننده
24- صدور وارسال گواهي شركت در كارگاههاي فوق الذكر
25- صدور گواهيهاي مشاركت با اين معاونت جهت اساتيد
26- ارائه جديدترين سر فصل هاي امتحانات ارتقاء ودانشنامه تخصصي به كتابخانه جهت تهيه آنها
27- هماهنگي با معاونين آموزشي دستياري گروهها براي برگزاري امتحان .OSCE
28- جمع آوري ٬بررسي ونظارت بر نمرات درون بخشي29 - جمع آوري و اسكن عكسهاي دستياران شركت كننده آزمون ارتقاءجهت چاپ برروي پاسخنامه هاوكارتهاي مربوطه
30- صدور پاسخنامه ٬كارت ورود به جلسه و بر چسب صندلي جهت شركت كنندگان آزمون ارتقاء
31- جمع آوري ونظارت بر تايپ سؤالات آزمون ارتقاءاز19بخش باليني و ارزيابي سؤالات و ارسال به دبير خانه تهران
32- تكثير وقرنطينه سؤالات آزمون ارتقاء با نماينده رسمي وزارتخانه
33- برگزاري امتحان ارتقاء دستياران مستقل از وزارت وتصحيح اوراق وآناليز نمرات
34- تصحيح اوراق مربوط به آزمون ارتقاء
35- اعلام نمره نهائي آزمون ارتقاءدستياران به گروهها و دستياران ونهايتا به وزارت بهداشت و آموزش پزشكي وتخصصي

36- ارائه گزارش مديريتي سؤالات آزمون
37- اجراي طرح پيلوت (روشهاي جديد ارزشيابي دستياران در گروههاي خاص و هماهنگي هاي لازم با دبير خانه آموزش تخصصي
38- آناليز امتحان ارتقاءدستياري وfeedbackآن به گروهها
39- قانونمند كردن برنامه اجرائي و علمي آزمون ارتقاءدستياري
40- جمع آوري و آناليز نمرات درون بخشي متقاضيان امتحان برد وپره برد و ارسال به دبير خانه
41- بازديد از بخشهاي آموزشي دستياري زير نظر رياست محترم دانشكده پزشكي
42- اطلاع رساني مستمر به مراجعين
43- انجام سفرهاي ماموريتي به وزارتخانه
44- صدور گواهيهاي اشتغال به تحصيل
45- پي گيري جهت تكميل و اجراي كريكولوم آموزشي گروهها46 - هماهنگي جهت اجراي Log Bookآموزشي گروهها
47 - قانونمند كردن روتيشن دستياران در گروههاي مختلف
48- هماهنگي بين گروههاي باليني و EDO
اجراي كامل كارگاهها و نظارت بر حسن اجراء
50- تهيه CD از مطالب تدريس شده اساتيد در كارگاههاي برگزار شده وارسال آن به گروههاي مربوطه
51- ايجا د تشكل جديد شوراي نمايندگان دستياري
52- انجام مكاتبات امور مربوط به انتقال و ميهماني دستياران
53- تشكيل جلسات منظم با تمام دستياران به تفكيك سال تحصيلي جهت ارتقاءمسائل آموزشی


54 - برگزاري جلسات گروهي ويا موردي با دستياران ارشد
55- تهيه آمارهاي مختلف در طول سال
56- ارسال بخشنامه ها وآيين نامه ها به گروههاي آموزشي
57- جمع آوري گزارش انجام كار ماهيانه دستياران كليه 19گروه باليني و ارسال هر 6ماه يك بار آن به حسابداري جهت اضافه كار رزيدنت هاي تخصصي
58- اعلام ارشديت دستياران ارشد گروهها به كارگزيني جهت حكم حقوقي جديد ويا لغو حكم دستيار ارشد قبلي
59- ارتباط مستمر باگروهها
60- اعلام اسامي دستياراني كه تمديد دوره شده اند به گروهها
61- معرفي دستياران سال آخر گروهها به معاونت درمان جهت گذراندن طرح يك ماهه
62- انجام امور فارغ التحصصيلي و تسويه حساب و بستن پرونده در كامپيوتر و اعلام فراغت از تحصيل به اداره كل آموزش
63- قطع حقوق فارغ التحصيلان
64- پاسخ به استعلام هاي وضعيت دستياران فارغ التحصيل شده
65- شركت در جلسات شوراي معاونين دانشگاه
66- اداره و برگزاري جلسات شوراي مديران ومعاونين محترم آموزشي گروههاي دانشكده
67- شركت در جلسه شوراي معاونين دانشكده
68- برنامه ريزي جهت توسعه آموزش وپژوهش در راستاي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه
69- ارائه پيشنهاد وطرح در زمينه توسعه برنامه هاي نوين آموزشي در سطح دانشكده وكليه بخشهاي باليني
70- توسعه وتبادل اطلاعات نوين آموزشي در سطح وزارتخانه
71- بررسي وتدوين آيين نامه هاي آموزشي دستياران دانشكده وپيشنهاد اصلاح آيين نامه هاي مركزي موجود
72- زمينه سازي توسعه ارائه خدمات مشاوره اي ورفاهي واحكام حقوقي
73- ارتباط مستمر با گروههاي آموزشي دانشكده به منظور ارتقاء فرايند آموزشي
74- تعيين اولويتهاي آموزشي دانشكده با همكاري مديران ومعاونين گروههاي آموزشي
75- فراهم سازي تسهيلات مشاوره به دانشجويان در زمينه مسائل و مشكلات آموزشي بخشها
76- نياز سنجي اطلاعاتي اعضاء هيات هاي علمي ودستياران در زمينه اطلاعات آموزشي
77- بستر سازي ٬حمايت وهماهنگي فعاليتهاي آموزشي دستياران محترم
78- بررسي وتاييد شرايط شركت دستياران در آزمونهاي ارتقاء ٬گواهينامه ٬دانشنامه تخصصي
79- به روز رساني سايت اينترنتي معاونت تخصصي دانشكده

80- رسيدگي به درخواست ها وشكايات ونواقص احتمالي و تقدير وتشكر از افراد متعهد وعامل مربوط به دستياران تخصصي
81- نظارت برحسن اجراي انجام امور در حوزه معاونت تخصصي دانشكده
82- ارزشيابي فعاليت كارشناسان حوزه معاونت تخصصي و تلاش در ارائه هر چه بهتر موارد آموزشي به گروههاي آموزشي ودستياران محترم

83- تورهای رزیدنتی مسئول تعیین ونظارت بر حسن اجرای ضوابط واحدهای آموزشی تخصصی بالینی واعطای امکانات آموزشی وپژوهشی ورفاهی به دستیاران بالینی می باشد