دانش پژوهی اعضا هیأت علمی

آيين نامه ارزيابي فعاليتهاي نوآوري (دانش پژوهي
بخشنامه آيين نامه دانش پژوهي
فرمهای ارزيابي فعاليتهاي نوآوري (دانش پژوهي
دستورالعمل معادل سازي و محاسبه امتيازات دانش پژوهي آموزشي در ماده 1 آيين نامه ارتقاء
کتاب دانش پژوهی در آموزش
A.Handbook.for.Medical.Teachers
ABC of Learning and Teaching in Medicine
فرم ثبت فعالیتهای دانش پژوهی
فرم طرح پیشنهادی دانش پژوهی قبل از اجرا
فلوچارت دانش پژوهی
ساختار  طرح درس روزانه
شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزش
  طرح های نوآورانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
ابلاغ اعضای هیات علمی
فراخوان های دانش پژوهی
گواهی های دانش پژوهی
امتیازات سال 99 نیمسال اول
امتیازات سال 99 نیمسال دوم
شیوه نامه رسیدگی به طرح های نوآورانه آموزشی
 صورتجلسه استراتژی حمایت از گرنت
گرنت 1
گرنت 2
فرایندهای برتر 1400
فرایندهای منتخب دانشگاهی 1401
لیست پایان نامه های مشترک
لیست فرایندهای برتز چند سال گذشته
برنامه مشاوره اساتید
نمونه مشاوره دی و بهمن
نمونه گواهی شرکت در کارگاه آنلاین دکتر غفاری
نمونه گواهی شرکت در کارگاه آنلاین دکتر تیموری
نمونه گواهی شرکت در کارگاه آنلاین دکتر ابری
نمونه گواهی شرکت در کارگاه آنلاین دکتر آراسته
کلیات روی تحقیق
فرم طرح درس کلیات روی تحقیق
فرم طرح درس شاخص های مرکزی و پراکندگی