اطلاعات تماس با دانشکده

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

       دانشکده پزشکی تبریز


آدرس : تبریز / خیابان گلگشت / جنب بیمارستان امام رضا 
دانشکده پزشکی

شماره های تماس:      33376923 -33376925    

فکس:                  33364659

کدپستی:             5166614766

ایمیل:   info.medfac@tbzmed.ac.ir