کارکنان کارگزینی

 

کارشناسان واحد کارگزینی دانشکده
 

کارگزین مسئول(کارمندی)   
نام و نام خانوادگی:محمدحسن قره باغی 
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد 
شماره تماس 04133352506
شرح وظایف    
 

کارگزین مسئول (هیت علمی )
نام و نام خانوادگی: امیررضا سلمان زاده   
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 
شماره تماس 04133352506
شرح وظایف      
 
  کارگزین   
 نام و نام خانوادگی:زهرا امیری    
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 
شماره تماس 04133343911
شرح وظایف                
 

  کارگزین   
 نام و نام خانوادگی: راحله قادری   
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 
شماره تماس 04133343911
شرح وظایف         
 

  کارگزین   
 نام و نام خانوادگی: طیار واحدی
مدرک تحصیلی: کارشناسی 
شماره تماس 04133343911
شرح وظایف     
     

 مسئول مرخصی و تایمکس
 نام و نام خانوادگی:سکینه خدابنده     
مدرک تحصیلی: دیپلم  
شماره تماس 04133343911
شرح وظایف