رئیس امور مالی دانشکده


    

رئیس امور مالی دانشکده
نام و نام خانوادگی: صمد طایفه
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس:   04133373743
شرح وظایف