پرسنل-دفتر توسعه آموزش

 
نام و نام خانوادگی: خانم دکتر یلدا جباری مقدم
سمت: رئیس دفتر توسعه آموزش و ارزشیابی دانشکده پزشکی  (EDO)
پست سازمانی : عضو هیئت علمی گروه ENT و فلوشیب سنجش و ارزیابی در علوم پزشکی

تلفن تماس: 04133344133نام و نام خانوادگی: آقای دکتر حسن جلیلیان حامد
سمت: قائم مقام دفتر توسعه آموزش
تحصیلات: ارشد آموزش پزشکی
تلفن تماس: 04133344133
   


نام و نام خانوادگی: آقای مهندس احمد پور عباس
سمت: قائم مقام دفتر توسعه آموزش علوم پایه
تحصیلات: ارشد آموزش پزشکی
تلفن تماس: 04133344133


نام و نام خانوادگی : دکتر آیدین دهقان زاده
سمت: کارشناس ارشد آموزش علوم بالینی
تحصیلات: ارشد آموزش پزشکی
 تلفن تماس: 04133344133


نام و نام خانوادگی: آقای دکتر هادی حامدفر
سمت: کارشناس ارشد آموزش علوم بالینی
تحصیلات :  ارشد آموزش پزشکی
 تلفن تماس: 04133344133


نام و نام خانوادگی: دکتر علی رضا عبایی
سمت: ارزشیاب در عرصه و کارشناس بالینی
تحصیلات : پزشکی عمومی
 تلفن تماس: 04133344133

 

نام و نام خانوادگی: خانم  دکتر رقیه ماکوئی
سمت:  مسئول ارزشیابی اساتید و کارشناس مسئول اعتباربخشی
تحصیلات :دکتری آمار زیستی
تلفن تماس:04133344133

 
نام و نام خانوادگی:  خانم اکرم آذرآبدار
پست سازمانی :کارشناس آموزشی گروههای علوم پایه
تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش
 تلفن تماس: 04133344133نام و نام خانوادگی: خانم فریناز سعیدی
سمت: کارشناس ارشد آموزش علوم بالینی
تحصیلات : دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
 تلفن تماس: 04133344133