پرسنل-دفتر توسعه آموزش

 
نام و نام خانوادگی: خانم دکتر یلدا جباری مقدم
سمت: رئیس دفتر توسعه آموزش و ارزشیابی دانشکده پزشکی  (EDO)
پست سازمانی : عضو هیئت علمی گروه ENT و فلوشیب سنجش و ارزیابی در علوم پزشکی

تلفن تماس: 04133344133نام و نام خانوادگی: آقای دکتر حسن جلیلیان حامد
سمت: قائم مقام دفتر توسعه آموزش
تحصیلات: ارشد آموزش پزشکی
تلفن تماس: 04133344133
   
نام و نام خانوادگی: آقای مهندس احمد پور عباس
سمت: قائم مقام دفتر توسعه آموزش علوم پایه
تحصیلات: ارشد آموزش پزشکی
تلفن تماس: 04133344133
 

نام و نام خانوادگی: خانم  دکتر رقیه ماکوئی
سمت:  مسئول ارزشیابی اساتید و کارشناس مسئول اعتباربخشی
تحصیلات :دکتری آمار زیستی
تلفن تماس:04133344133
 
نام و نام خانوادگی: سرکار خانم اکرم آذرآبدار
پست سازمانی :کارشناس آموزشی گروههای علوم پایه
تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش
 تلفن تماس: 04133344133نام و نام خانوادگی: خانم فریناز سعیدی
سمت: کارشناس ارشد آموزش علوم بالینی

تحصیلات : دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
 تلفن تماس: 04133344133