برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

اساتید دانشگاه علوم پزشکی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
استادیار
بیوشیمی بالینی
دکتر اصغر ارفعي
روانپزشکی
دانشیار
33803353
روانپزشکی
دكتر محمد اصغري
جراحی مغز و اعصاب
دانشیار
جراحی مغز و اعصاب
علي اصفهاني
داخلی
استادیار
داخلی
ارتوپدی
استادیار
ارتوپدی
دکتر محسن امجدي
ارولوژی
دانشیار
ارولوژی
محبوب پور آقايي
طب اورژانس
دانشیار
04133352078
طب اورژانس
طب فیزیکی و توانبخشی
دانشیار
طب فیزیکی و توانبخشی
کودکان
دانشیار
کودکان
بیماریهای قلب و عروق
استادیار
بیماریهای قلب و عروق
چشم
استاد
چشم
پزشکی اجتماعی
استادیار
پزشکی اجتماعی
جراحی قلب و توراكس
دانشیار
33373920
جراحی قلب و عروق
جراحی قلب و توراكس
دانشیار
33373920
جراحی قفسه صدری
کودکان
دانشیار
کودکان
کودکان
استاد
کودکان
دکتر محمد شيميا
جراحی مغز و اعصاب
دانشیار
جراحی مغز و اعصاب
بیهوشی
استادیار
بیهوشی
کودکان
دانشیار
کودکان
باکتري‌شناسي و ويروس‌شناسي
استادیار
3364661
ميکروب‌شناسي/ویروس شناسی
بیماریهای قلب و عروق
دانشیار
بیماریهای قلب و عروق
دکتر علي صديقي
ارتوپدی
استاد
ارتوپدی
محمدحسين صومي
داخلی
استاد
داخلی
دکتر اصغر علمي
ارتوپدی
استادیار
ارتوپدی
طب اورژانس
استادیار
طب اورژانس
بیماریهای مغز و اعصاب
استاد
33342889
بیماریهای مغز و اعصاب
دكتر امير قاسمي
رادیولوژی و رادیوتراپی
استادیار
رادیوتراپی
احمد کشتکار
فیزیک پزشکی
استاد
فیزیک پزشکی
طب اورژانس
دانشیار
04133352078
طب اورژانس
عليرضا نيکانفر
داخلی
دانشیار
داخلی
بیماریهای مغز و اعصاب
دانشیار
33342889
بیماریهای مغز و اعصاب
بیماریهای عفونی
استاد
3375411
بیماریهای عفونی
سيمين آتش خوئي
بیهوشی
استاد
بیهوشی
رامین آژوغ
جراحی عمومی
استادیار
جراحی عمومی
داخلی
دانشیار
داخلی
محمد آقازاده
باکتري‌شناسي و ويروس‌شناسي
استادیار
ميکروب‌شناسي/ویروس شناسی
داود آقامحمدي
بیهوشی
دانشیار
33341994
بیهوشی
باکتري‌شناسي و ويروس‌شناسي
استادیار
ميکروب‌شناسي/ویروس شناسی
باکتري‌شناسي و ويروس‌شناسي
استاد
04133364661
ميکروب‌شناسي/ویروس شناسی
محمد حسین آهور
چشم
استادیار
چشم
بیماریهای مغز و اعصاب
استاد
33342889
بیماریهای مغز و اعصاب
داخلی
دانشیار
داخلی
کودکان
استادیار
کودکان
بیهوشی
استادیار
33341994
بیهوشی
جراحی عمومی
استادیار
جراحی عمومی
طب اورژانس
استادیار
04133352078
طب اورژانس
انگل شناسی
استادیار
33373745
انگل شناسی
دکتر مهدی احمدي
فیزیولوژی
استادیار
33364664
فیزیولوژی
ارولوژی
دانشیار
ارولوژی
دکتر سجاد احمدی
طب اورژانس
دانشیار
04133352078
طب اورژانس
کودکان
استادیار
کودکان
پریسا اخلاقی
فیزیک پزشکی
استادیار
فیزیک پزشکی
داخلی
استاد
داخلی
انگل شناسی
دانشیار
33373745
انگل شناسی
دکتر علي استادي
داخلی
دانشیار
داخلی
رسول استخري
پاتولوژی
استاد
پاتولوژی
طب فیزیکی و توانبخشی
دانشیار
طب فیزیکی و توانبخشی
جراحی عمومی
استاد
جراحی عمومی
بیماریهای قلب و عروق
استاد
بیماریهای قلب و عروق
داخلی
استادیار
داخلی
جراحی قلب و توراكس
استاد
33373920
جراحی قلب و عروق
رادیولوژی و رادیوتراپی
استادیار
رادیولوژی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استادیار
رادیوتراپی
بیماریهای قلب و عروق
استاد
بیماریهای قلب و عروق
ژنتیک پزشکی
استادیار
ژنتیک پزشکی
پوست
استاد
پوست
روانپزشکی
استاد
33803353
روانپزشکی -دکترای فوق تخصص کودک و نوجوان
داخلی
استاد
داخلی
جراحی قلب و توراكس
استادیار
33373920
جراحی قلب و عروق
دكتر حميد اويسي
بیماریهای عفونی
استادیار
بیماریهای عفونی
زهره بابالو
ایمنی شناسی
استاد
ایمنی شناسی
محمدرضا بازآور
ارتوپدی
استادیار
ارتوپدی
زنان و مامایی
دانشیار
زنان و مامایی
داخلی
استاد
داخلی
طب اورژانس
استادیار
04133352078
طب اورژانس
دکتر شيرين ببري
فیزیولوژی
استاد
فیزیولوژی
فیزیولوژی
دانشیار
33364664
فیزیولوژی
بهزاد برادران
ایمنی شناسی
استاد
ایمنی شناسی
پزشکی اجتماعی
استادیار
پزشکی اجتماعی
محمد برزگر
کودکان
استاد
کودکان
میلاد بسطامی
ژنتیک پزشکی
استادیار
ژنتیک پزشکی
باکتري‌شناسي و ويروس‌شناسي
استادیار
33364661
ميکروب‌شناسي/ویروس شناسی
داخلی
استاد
داخلی
جراحی مغز و اعصاب
استادیار
جراحی مغز و اعصاب
صمد بهشتي روي
جراحی قلب و توراكس
دانشیار
33373920
جراحی قفسه صدری
بیماریهای عفونی
دانشیار
5426070
بیماریهای عفونی
نعمت بيلان
کودکان
استاد
کودکان
عيسي بيله جاني
بیهوشی
دانشیار
33341994
بیهوشی
طب اورژانس
استادیار
04133352078
طب اورژانس
طب اورژانس
استادیار
04133352078
طب اورژانس
طب اورژانس
استادیار
04133352078
طب اورژانس
جراحی قلب و توراكس
استاد
33373920
جراحی قلب و عروق
مسعود پریش
بیهوشی
دانشیار
33341994
بیهوشی
پزشکی اجتماعی
دانشیار
پزشکی اجتماعی
جراحی قلب و توراكس
استاد
33373920
جراحی قلب و عروق
بیماریهای عفونی
دانشیار
بیماریهای عفونی
بیهوشی
دانشیار
33341994
بیهوشی
لیلی پورافکاری
بیماریهای قلب و عروق
استادیار
بیماریهای قلب و عروق
فیزیک پزشکی
استاد
33364660
فیزیک پزشکی
باکتري‌شناسي و ويروس‌شناسي
استادیار
ميکروب‌شناسي/ویروس شناسی
بیماریهای قلب و عروق
دکتری فوق تخصصی
بیماریهای قلب و عروق
دکتر سيمين تقوي
زنان و مامایی
دانشیار
زنان و مامایی
بیماریهای عفونی
استادیار
بیماریهای عفونی
علي تقي زاديه
داخلی
دانشیار
04133352078
بیماریهای ریه
بیهوشی
استادیار
33341994
بیهوشی
گوش و حلق و بینی
دانشیار
33357026
گوش حلق و بینی
کودکان
استادیار
35262280
کودکان
بیهوشی
استادیار
33341994
بیهوشی
پزشکی اجتماعی
دانشیار
پزشکی اجتماعی
گوش و حلق و بینی
دانشیار
33357026
گوش حلق و بینی
ایمنی شناسی
استادیار
33364664
ایمنی شناسی
طب اورژانس
دانشیار
04133352078
بیماریهای ریه کودکان
زنان و مامایی
استاد
زنان و مامایی
داخلی
استادیار
داخلی
دکتر جواد جلیلی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استادیار
رادیولوژی
مسعود جمشيدي
جراحی عمومی
استادیار
جراحی عمومی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استاد
رادیولوژی
جراحی قلب و توراكس
استاد
33373920
جراحی قلب و عروق
رادیولوژی و رادیوتراپی
استادیار
رادیولوژی
بیماریهای مغز و اعصاب
استادیار
33342889
بیماریهای مغز و اعصاب
هادي چاووشي
داخلی
استادیار
داخلی
ارولوژی
استاد
ارولوژی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استادیار
رادیولوژی
داخلی
دانشیار
داخلی
داخلی
استادیار
داخلی
ارولوژی
دانشیار
ارولوژی
آلکا حسني
باکتري‌شناسي و ويروس‌شناسي
دانشیار
ميکروب‌شناسي/ویروس شناسی
اکبر حسني
بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
استادیار
336466
بیوشیمی بالینی
کودکان
دانشیار
کودکان
ارتوپدی
استاد
ارتوپدی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استادیار
رادیولوژی
حمزه حسين زاده
بیهوشی
استاد
33341994
بیهوشی
محمد باقر حسيني
کودکان
دانشیار
کودکان
پزشکی اجتماعی
استادیار
پزشکی اجتماعی
انگل شناسی
دانشیار
33373745
حشره شناسی پزشکی
سیدمهدی حق دوست
بیماریهای عفونی
استادیار
بیماریهای عفونی
منيره حليمي
پاتولوژی
استادیار
پاتولوژی
دکتر کبري حمدي
زنان و مامایی
دانشیار
زنان و مامایی
کودکان
استادیار
کودکان
کودکان
استادیار
کودکان
امير افشين خاکي
علوم تشریح و بافت شناسی
استاد
علوم تشریح و بافت شناسی
بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
دانشیار
04133364666
بیوشیمی بالینی
پزشکی اجتماعی
استادیار
پزشکی اجتماعی
عليرضا خبازي
داخلی
استادیار
داخلی
داخلی
استاد
داخلی
چشم
دانشیار
چشم
روانپزشکی
دانشیار
روانپزشکی
بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
استاد
3364666
بیوشیمی بالینی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استاد
پزشکي هسته اي
بیهوشی
استادیار
بیهوشی
پزشکی اجتماعی
استاد
پزشکی اجتماعی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استاد
رادیولوژی
بیهوشی
استادیار
33341994
بیهوشی
داخلی
استادیار
داخلی
سيد حسين راستا
فیزیک پزشکی
دانشیار
04113364660
فیزیک پزشکی
طب اورژانس
دانشیار
04133352078
طب اورژانس
طب اورژانس
دانشیار
04133352078
طب اورژانس
دکتر محمد رحمتی
بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
استاد
بیوشیمی بالینی
باکتري‌شناسي و ويروس‌شناسي
استادیار
ميکروب‌شناسي/ویروس شناسی
بیهوشی
دانشیار
33341994
بیهوشی
بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
استاد
بیوشیمی بالینی
مریم رضا زاده
ژنتیک پزشکی
استادیار
ژنتیک پزشکی
روانپزشکی
استاد
33803353
روانپزشکی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استادیار
رادیولوژی
پوست
دانشیار
پوست
ارتوپدی
دانشیار
ارتوپدی
جراحی قلب و توراكس
استادیار
33373920
جراحی قلب و تراکس
ليلا روشنگر
علوم تشریح و بافت شناسی
استاد
علوم تشریح و بافت شناسی
دکتر محمد رهبر
طب فیزیکی و توانبخشی
استادیار
طب فیزیکی و توانبخشی
ایمنی شناسی
استادیار
ایمنی شناسی
بیماریهای مغز و اعصاب
استادیار
33342889
بیماریهای مغز و اعصاب
ارولوژی
استاد
ارولوژی
حسين ساطع
بیماریهای قلب و عروق
استادیار
بیماریهای قلب و عروق
روانپزشکی
استادیار
33803353
روانشناسی بالینی
طب فیزیکی و توانبخشی
دانشیار
طب فیزیکی و توانبخشی
کودکان
دانشیار
کودکان
دكتر بيتا سپهري
داخلی
استادیار
داخلی
بیتا سپهری
داخلی
استادیار
داخلی
داخلی
استادیار
داخلی
داخلی
استادیار
داخلی
باکتري‌شناسي و ويروس‌شناسي
مربی
ميکروب‌شناسي/ویروس شناسی
جراحی قلب و توراكس
استاد
33373920
جراحی قفسه صدری
سعید سلالی
ایمنی شناسی
استادیار
04133364665
ایمنی شناسی
حسن سليمانپور
طب اورژانس
استاد
04133352078
بیهوشی و مراقبتهای ویژه-فلوشیپ احیای قلبی - ریوی
ارتوپدی
دانشیار
ارتوپدی
ارولوژی
استادیار
ارولوژی
بیماریهای مغز و اعصاب
استاد
33342889
بیماریهای مغز و اعصاب
بیماریهای قلب و عروق
دانشیار
بیماریهای قلب و عروق
زنان و مامایی
استاد
زنان و مامایی
مهين سيد حجازي
بیهوشی
استاد
33341994
بیهوشی
رادیولوژی و رادیوتراپی
دانشیار
رادیوتراپی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استادیار
رادیولوژی
کامران شادور
بیهوشی
دانشیار
33341994
بیهوشی
دکتر لیلا شاطری
روانپزشکی
استادیار
33803353
روانشناسی بالینی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استاد
رادیولوژی
جراحی مغز و اعصاب
دانشیار
جراحی مغز و اعصاب
دکتر حسن شاهرخی
روانپزشکی
استادیار
33803353
روانپزشکی -دکترای فوق تخصص کودک و نوجوان
بیهوشی
استادیار
33341994
بیهوشی
اکبر شريفي
داخلی
دانشیار
داخلی
کودکان
استادیار
کودکان
دکتر شيدا شعفي
بیماریهای مغز و اعصاب
دانشیار
33342889
بیماریهای مغز و اعصاب
هاجر شفایی
علوم تشریح و بافت شناسی
استادیار
علوم تشریح و بافت شناسی
روانپزشکی
دانشیار
33803353
روانپزشکی
طب فیزیکی و توانبخشی
استاد
طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر غفار شکوهي
جراحی مغز و اعصاب
استاد
جراحی مغز و اعصاب
پاتولوژی
استادیار
3366832
پاتولوژی
طب اورژانس
استاد
04133352078
طب اورژانس
فیزیولوژی
دانشیار
33364664
فیزیولوژی
طب اورژانس
دانشیار
04133352078
طب اورژانس
گوش و حلق و بینی
استادیار
33357026
گوش حلق و بینی
داخلی
دانشیار
3367473
داخلی
دکتر سيامک شيوا
کودکان
استاد
کودکان
کودکان
استادیار
کودکان
روانپزشکی
استادیار
33803353
روانپزشکی
کودکان
استادیار
کودکان
ارتوپدی
دانشیار
ارتوپدی
بیماریهای مغز و اعصاب
دانشیار
33342889
بیماریهای مغز و اعصاب
دکتر پرويز صالح
بیماریهای عفونی
استاد
3334818
بیماریهای عفونی
جراحی مغز و اعصاب
استاد
جراحی مغز و اعصاب
زنان و مامایی
دانشیار
زنان و مامایی
جاويد صفا
داخلی
دانشیار
داخلی
جراحی قلب و توراكس
استاد
33373920
جراحی قلب و عروق
پزشکی اجتماعی
استادیار
33364673
پزشکی اجتماعی
جراحی مغز و اعصاب
استادیار
جراحی مغز و اعصاب
دكتر محمود صمدي
کودکان
دانشیار
کودکان
باکتري‌شناسي و ويروس‌شناسي
استادیار
ميکروب‌شناسي/ویروس شناسی
زهره صناعت
داخلی
استاد
داخلی
دکتر سارا صنیعی
پوست
استادیار
پوست
نصرت اله ضرغامي
بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
استاد
3363234
بیوشیمی بالینی
بیماریهای مغز و اعصاب
استاد
33342889
بیماریهای مغز و اعصاب
بیماریهای مغز و اعصاب
استاد
33342889
بیماریهای مغز و اعصاب
علوم تشریح و بافت شناسی
دانشیار
علوم تشریح و بافت شناسی
داخلی
استادیار
داخلی
بیماریهای قلب و عروق
استاد
دکتری تخصصی قلب و عروق -فلوشیپ فوق تخصصی اکو کاردیو گرافی
داخلی
استاد
داخلی
علی عابداللهی
علوم تشریح و بافت شناسی
دانشیار
علوم تشریح و بافت شناسی
سيما عابدي آذر
داخلی
استاد
داخلی
نقی عابدینی
بیهوشی
استادیار
بیهوشی
کودکان
استادیار
کودکان
زنان و مامایی
دانشیار
زنان و مامایی
محسن عباس نژاد
بیماریهای قلب و عروق
دانشیار
بیماریهای قلب و عروق
زنان و مامایی
استاد
زنان و مامایی
گوش و حلق و بینی
دانشیار
گوش حلق و بینی
زنان و مامایی
استاد
زنان و مامایی
کودکان
دانشیار
کودکان
بابک عبدی نیا
کودکان
استاد
04135262280
کودکان
داخلی
استاد
داخلی
پوست
دانشیار
پوست
عليرضا علا
طب اورژانس
استاد
04133352078
طب اورژانس
عليرضا علي همتي
علوم تشریح و بافت شناسی
استاد
علوم تشریح و بافت شناسی
فیزیولوژی
استاد
فیزیولوژی
چشم
استادیار
چشم
پزشکی اجتماعی
دانشیار
پزشکی اجتماعی
چشم
دانشیار
چشم
محمود عيدي
بیهوشی
استاد
33341994
بیهوشی
محمد رضا غفاري
داخلی
استادیار
داخلی
عليرضا غفاري
داخلی
دانشیار
داخلی
بیماریهای قلب و عروق
استاد
بیماریهای قلب و عروق
کودکان
دانشیار
کودکان
دکتر علي فخاري
روانپزشکی
استاد
33803353
روانپزشکی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استادیار
رادیو فارماسی
سولماز فخاری
بیهوشی
دانشیار
33341994
بیهوشی
فیزیک پزشکی
استاد
فیزیک پزشکی
فیزیولوژی
استادیار
33364664
فیزیولوژی
روانپزشکی
استادیار
33803353
روانپزشکی
زنان و مامایی
استاد
زنان و مامایی
دکتر لعيا فرزدي
زنان و مامایی
استاد
زنان و مامایی
ایمنی شناسی
استادیار
ایمنی شناسی
ارولوژی
دانشیار
3357328
ارولوژی
روانپزشکی
استاد
33803353
روانپزشکی
دکتر سارا فرهنگ
روانپزشکی
استادیار
33803353
روانپزشکی
چشم
استادیار
چشم
گوش و حلق و بینی
استادیار
33357026
گوش حلق و بینی
زنان و مامایی
دانشیار
زنان و مامایی
روانپزشکی
استادیار
33803353
روانپزشکی
بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
استاد
بیوشیمی بالینی
کودکان
استاد
کودکان
رادیولوژی و رادیوتراپی
دانشیار
پزشکي هسته اي
روانپزشکی
استاد
33803353
روانپزشکی
رادیولوژی و رادیوتراپی
دانشیار
رادیولوژی
کودکان
دانشیار
کودکان
چنگیز قلیپوری
جراحی عمومی
دانشیار
5412228
جراحی عمومی
رضا قوطاسلو
باکتري‌شناسي و ويروس‌شناسي
استاد
ميکروب‌شناسي/ویروس شناسی
فیزیولوژی
استادیار
فیزیولوژی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استاد
رادیولوژی
فیزیولوژی
استاد
33364664
فیزیولوژی
کودکان
دانشیار
کودکان
انگل شناسی
استاد
33373745
قارچ شناسی پزشکی
بیماریهای قلب و عروق
دانشیار
بیماریهای قلب و عروق
ارولوژی
استاد
ارولوژی
ایمنی شناسی
استادیار
ایمنی شناسی
فرزاد کاکایی
جراحی عمومی
دانشیار
جراحی عمومی
سوسن کلاهی
داخلی
دانشیار
داخلی
علی گل محمدی
بیماریهای قلب و عروق
استادیار
بیماریهای قلب و عروق
ارتوپدی
استادیار
ارتوپدی
گوش و حلق و بینی
استادیار
33357026
گوش حلق و بینی
چشم
دانشیار
چشم
جراحی مغز و اعصاب
استاد
جراحی مغز و اعصاب
دکتر بهزاد لطفی
ارولوژی
استادیار
ارولوژی
دکتر ايوب مالک
روانپزشکی
استاد
33803353
روانپزشکی -دکترای فوق تخصص کودک و نوجوان
مجيد مبصري
داخلی
دانشیار
داخلی
علوم تشریح و بافت شناسی
استادیار
علوم تشریح و بافت شناسی
انگل شناسی
دانشیار
33373745
انگل شناسی
کودکان
استادیار
کودکان
دکتر گيسو محدث
فیزیولوژی
استاد
33364664
فیزیولوژی
پيمان محرم زاده
طب اورژانس
دانشیار
04133352078
طب اورژانس
ارتوپدی
دانشیار
ارتوپدی
آرش محققی
روانپزشکی
استادیار
33803353
روانپزشکی
مجید محله ای
کودکان
استادیار
کودکان
ارولوژی
استادیار
ارولوژی
رادیولوژی و رادیوتراپی
دانشیار
رادیوتراپی
علوم تشریح و بافت شناسی
دانشیار
علوم تشریح و بافت شناسی
عطا محمودپور
بیهوشی
استاد
بیهوشی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استادیار
3361651
پزشکي هسته اي
پریناز محنتی
فیزیک پزشکی
استاد
04133364660
فیزیک پزشکی
ارولوژی
استاد
ارولوژی
دکتر امين مرادي
ارتوپدی
مربی
ارتوپدی
کودکان
استاد
کودکان
بیهوشی
استاد
33341994
بیهوشی
داخلی
دانشیار
داخلی
دکتر علی مشکینی
جراحی مغز و اعصاب
استاد
3340830
جراحی مغز و اعصاب
اصغر مصباحي
فیزیک پزشکی
استاد
33364660
فیزیک پزشکی
چشم
استادیار
چشم
کودکان
استاد
کودکان
زنان و مامایی
استاد
زنان و مامایی
علی مطاع
بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
دانشیار
33364666
بیوشیمی بالینی
دکتر فاطمه ملاح
زنان و مامایی
دانشیار
زنان و مامایی
علوم تشریح و بافت شناسی
استادیار
پزشکی اجتماعی
جراحی قلب و توراكس
استادیار
33373920
جراحی قفسه صدری
ژنتیک پزشکی
دانشیار
ژنتیک پزشکی
ایمنی شناسی
دانشیار
ایمنی شناسی
رضا موثقي گرگري
بیهوشی
دانشیار
33341994
بیهوشی
سيد يعقوب مودب
داخلی
استادیار
داخلی
زهرا موسوی
روانپزشکی
استادیار
33803353
روانپزشکی -فلوشیب سایکوسوماتیک
کودکان
استادیار
35262278
کودکان
گوش و حلق و بینی
مربی
33357026
گوش حلق و بینی
کودکان
دانشیار
کودکان
اكبر مولايي
بیماریهای قلب و عروق
استادیار
بیماریهای قلب و عروق
علی مهدوی فرد
چشم
استادیار
چشم
اکرم مهنا
فیزیک پزشکی
استادیار
33364660
فیزیک پزشکی
چشم
دانشیار
چشم
بیهوشی
دانشیار
33341994
بیهوشی
هاله ميكاييلی
داخلی
دانشیار
داخلی
فیزیولوژی
استادیار
33364664
فیزیولوژی
گوش و حلق و بینی
استاد
33357026
گوش حلق و بینی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استادیار
رادیوتراپی
مسعود ناظميه
داخلی
استادیار
داخلی
حسین نامدار
بیماریهای قلب و عروق
دانشیار
بیماریهای قلب و عروق
دکتر صنم نامی
انگل شناسی
استادیار
33373745
قارچ شناسی پزشکی
دکتر رضا نبيي
چشم
استاد
چشم
ليلي نصرتي
پزشکی اجتماعی
مربی
پزشکی اجتماعی
دکتر بابک نصيري
جراحی قلب و توراكس
استادیار
33373920
جراحی قلب و عروق
روانپزشکی
استادیار
33803353
روانپزشکی -فلوشیب دمانس
بیماریهای عفونی
استاد
5426070
بیماریهای عفونی
سهراب نگارگر
بیهوشی
استاد
33341994
بیهوشی