جستجو :
 منوی اصلی
 
 اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
گروه آموزشی : بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیئت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیوشیمی بالینی
تلفن :
صفحه اصلی : http://medfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : دکتر اصغر ارفعي
گروه آموزشی : روانپزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیئت علمی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : روانپزشکی
تلفن :
صفحه اصلی : http://medfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : پاتولوژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیئت علمی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : پاتولوژی
تلفن :
صفحه اصلی : http://medfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : دكتر محمد اصغري
گروه آموزشی : جراحی مغز و اعصاب
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیئت علمی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : جراحی مغز و اعصاب
تلفن :
صفحه اصلی : http://medfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : علي اصفهاني
گروه آموزشی : داخلی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیئت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : داخلی
تلفن :
صفحه اصلی : http://medfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : ارتوپدی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیئت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ارتوپدی
تلفن :
صفحه اصلی : http://medfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : دکتر محسن امجدي
گروه آموزشی : ارولوژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیئت علمی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ارولوژی
تلفن :
صفحه اصلی : http://medfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محبوب پور آقايي
گروه آموزشی : طب اورژانس
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیئت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طب اورژانس
تلفن : 3358255
صفحه اصلی : http://medfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : طب فیزیکی و توانبخشی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیئت علمی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طب فیزیکی و توانبخشی
تلفن :
صفحه اصلی : http://medfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : کودکان
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیئت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : کودکان
تلفن :
صفحه اصلی : http://medfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :