دبیر کمیته: دکتر علی جلیلیان                    نائب رئیس کمیته: دکتر محمود شکاری خانیانی
 
اعضای کمیته: دکتر محمدکاظم طرزمنی
دکتر رعنا کیهان منش
دکتر بهزاد برادران
دکتر مجتبی ورشوچی
دکتر منیژه سیاح ملی
دکتر علی مشکینی
دکتر فریبا میرزائی
دکتر مهدی امیر نیا
دکتر عطا محمودپور
دکتر منوچهر خوش باطن
دکتر محمد برزگر- دکتر علی خامنه
دکتر علیرضا جوادزاده
دکتر ناصر اصلان آبادی
دکتر مریم زارع