کمیته منتخب دانشکده پزشکی (ارتقا هیأت علمی)

 

اعضاء ثابت کمیته

آقاي  دکترسوادی ریاست دانشکده
آقای دکتر شکاری معاون امور هیأت علمی دانشکده
آقای دکتر محمد رحمتی
خانم دکتر رعنا کیهان منش
خانم دکتر عطا محمودپور
آقای دکتر محمد یزدچی
آقای دکتر داود آقامحمدی
آقای یاسر احدی کارشناس کمیته