جستجو :
 منوی اصلی
 
  کمیته منتخب دانشکده پزشکی (ارتقا هیأت علمی)
 

اعضاء ثابت کمیته

آقاي  دکترشكوري ریاست دانشکده
آقای دکتر مشکینی معاون امور هیأت علمی دانشکده
آقای دکتر سلیمانی راد
آقای دکتر خوش باطن
خانم دکتر سیما عابدی آذر
آقای دکتر حسینپور فیضی
مدیر یا معاونین گروه بر حسب هیات علمی متقاضی از همان گروه