معاون آموزشی دوره پزشکی عمومی

       

                  
خانم دکتر مریم زارع نهندی    
           

           
 
           گروه آموزشی : داخلی
 
      شماره تماس : 04133364650

                  مشاهده cv

              شرح وظایف