کمیته ترفیع هیأت علمی

اعضاء کمیته


آقاي  دکترسوادی ریاست دانشکده
آقای دکتر شکاری معاون امور هیأت علمی دانشکده
آقای دکترمحمود پور معاون تحقیقات وفناوری
آقای دکترامیر نیا  معاون آموزشی دوره پزشکی عمومی
آقای دکترامير نيا معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی
آقای دکتررحمتی معاون تحصیلات تکمیلی
سرکار خانم حسن خانی مسئول کارگزینی دانشکده
کارشناس کمیته : سرکار خانم یلدا پور موذن