درباره معاونت

رسالت معاونت

 

ماموريت معاونت امور هيات علمي يكپارچه سازي كليه امور مرتبط با گروههاي آموزشي و اعضا هيات علمي دانشکده در جهت استفاده كامل از پتانسيل ها و توسعه توانمندي هاي آنان در راستاي ارتقاي كيفي و كمي آموزشي ، پژوهشي و خدماتي جهت وصول به اهداف دانشکده در راستای تحقق سياستها و برنامه­هاي مدیریت هیأت علمی دانشگاه میباشد.

 

برخی از مهمترین اهداف معاونت امور هيأت علمي :

1. پاسداشت شأن و جایگاه اعضای هیأت علمی و تجلیل از الگوهای اخلاقی حرفه­ای پزشکی

2. پيگيری اجرای سياستها و برنامه های امور هيأت علمی دانشگاه

3. جمع آوری و پردازش اطلاعات عملکردی گروههای آموزش و اعضای هيأت علمی از ساير حوزه ها بويژه معاونتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده

4. ساماندهی امور مرتبط با جذب اعضای هيأت علمی (نیاز سنجی و فراخوان)

5. نیاز سنجی آموزشی و برنامه ريزی و هماهنگی لازم جهت ارائه آموزش‌های مورد نياز اعضای هيأت علمی

6. پايش و ارزشيابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی مدیران، گروههای آموزشی و اعضای هيأت علمی

7. انجام امور کارشناسی مرتبط با تمام وقتي، کلنیک ویژه، ترفیع و ارتقا و تبديل وضعیت اعضای هیأت علمی

شرح وظايف معاونت امور هيئت علمي:

1. ارتقاي اعضاي هيئت علمي

2. ترفيعات اعضاي هيئت علمي

3. جذب اعضاي هيئت علمي جديد (نيازسنجي ، جذب ، به كارگيري)

4. تبديل وضعيت استخدامي

5. انجام امور مربوط به تمام وقتي اعضاي هيئت علمي

6. ارزشيابي كمي و كيفي فعالتيهاي آموزشي اعضاي هيئت علمي

7. صدور احكام مديران سيستم

8. به روز كردن بانك اطلاعاتي اعضاي هيات علمي

9. مسائل رفاهي و فرهنگي اعضاءهيئت علمي