معاونت تخصصی و فوق تخصصی-اهداف کلی

1- ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در رشته های تخصصی از طریق نظارت بر واحد های آموزشی به منظور تامین بهترین کیفیت سلامت جامعه

2- ارتقای کیفیت فارغ التحصیلان رشته های تخصصی از طریق بر گزاری آزمون های مربوطه وارزیابی های درون بخشی
3- با عنایت به اهمیت حفاظت وصیانت از دستاوردهای علمی دانشگاه وبا عنایت به لزوم هماهنگی های مابین دانشکده ودانشگاه ومدیران گروهها ودستیاران وبا درنظر گرفتن اهمیت امر ساماندهی در جهت ایجاد تسهیلات بالینی وامکانات کافی برای آموزش دستیاران وایجاد یک فضای آموزشی مناسب وبهینه نمودن برنامه های آ موزشی ،پژوهشی وانضباطی وهمچنین هدایت ونظارت وارزیابی مناسب برای فعالیتهای آ موزشی ،پژوهشی وانضباطی ومطابق با ضوابط واهداف آموزشی برنامه های گروه را تدوین نمود
4- تربیت وشکوفا نمودن استعداد های بالقوه وعالی وتوانمند وکوشا وعلاقمند
5- کمک به دستیاران در بدست آوردن اهداف شغلی وایجاد یک بالانسبا علائق کاری ازطریق ایجاد محیط حمایتی ودوستانه که از استانداردهای اکادمیک وکلینیکی بالائی برخوردار باشد
6- برخورداری دستیاران از فرصتهای اموزشی متنوع ووسیع جهت توانمند نمودن آنان
7- ایجاد محیط گرم وصمیمی مابین دستیاران واعضای هیات علمی ومسئولین دانشکده ودانشگاه