کارمندان-انفورماتیک

نام و نام خانوادگی مسئولیت شماره تماس
آقای مهندس محمد رضا علیمددی مسئول IT  دانشکده 33376731
خانم مهندس معصومه بهاری مسئول وب سایت و اتوماسیون 33376731
خانم مهندس نازیلا بنانج کارشناس کامپیوتر 33376731
خانم مهندس نگار بناکار تکنسین امور رایانه 33376731
خانم مهندس فرزانه عجول آبادی تکنسین امور رایانه 33376731
آقای مهندس اصلان حاجیلو مسئول فنی مرکز آموزش و پژوهش الکترونیکی 33342664