بایگانی امور ادرای
نام و نام خانوادگی: محمدرضا زارعان
مدرک: کارشناسی
شماره تماس: 33376923- داخلی 439
شرح وظایف