پرسنل دفتر مدیریت امور بیمارستانی 

نام و نانم خانوادگی : جناب آقای دکتر سید مهدی حقدوست 
سمت :  رئیس دفتر مدیریت بیمارستانی و امور درمانی گروههای آموزشی بالینی دانشکده پزشکی 
 


نام و نانم خانوادگی : جناب آقای دکتر صمد طاهری باویل علیایی
سمت :  کارشناس ارشد و قائم مقام  دفتر مدیریت بیمارستانی و امور درمانی گروههای آموزشی بالینی دانشکده پزشکی 


نام و نانم خانوادگی : جناب آقای دکتر قاسم خازن
سمت :  جانشین دفتر مدیریت بیمارستانی و امور درمانی گروههای آموزشی بالینی دانشکده پزشکی 


نام و نانم خانوادگی : جناب آقای دکتر حسن مرادخانی 
سمت :  کارشناس ارشد دفتر مدیریت بیمارستانی و امور درمانی گروههای آموزشی بالینی دانشکده پزشکی نام و نانم خانوادگی :  جناب آقای منصور آسمانی 
سمت :  کارشناس دفتر مدیریت بیمارستانی و امور درمانی گروههای آموزشی بالینی دانشکده پزشکی