درباره EDO

مقدمه
 
طی چند دهه اخیر توسعه آموزش پزشکی از اولویت ها و ضروریات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده که شورای کشوری توسعه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در حوزه وزارت ، مراکز و شوراهای توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه ها و بالاخره دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی دست اندر کار عمده آن هستند.
در پانزدهمین جلسه شورای توسعه آموزش پزشکی کشور به منظور ارتقای کیفی آموزش و ایجاد محیط پویا تر در دانشگاهها ایجاد واحد مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تحت نظر روسای دانشکده ها به منظور پیشبرد اهداف توسعه ای آموزش پزشکی در دانشگاههابه تصویب رسید.
در نمودار1 ساختار توسعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان داده شده است. در این نمودار دفتر توسعه آموزش دانشکده زیر نظر رئیس دانشکده بوده و حمایت فنی خود را از مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه دریافت می دارد بعلاوه دفاتر توسعه آموزش پزشکی مراکز آموزشی درمانی تحت حمایت فنی دفتر توسعه آموزش دانشکده هستند.

رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی واحدی است تحت نظارت ریاست دانشکده پزشکی که بعنوان یکی از واحدهای اصلی توسعه آموزش دانشگاه فعالیت می کند. این دفتر با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه هدایت کننده دفاتر توسعه آموزش مراکز آموزشی درمانی است که در مجموع وظیفه هدایت علمی و فنی گروههای آموزشی را در دانشکده پزشکی بعهده دارند.

دورنما :
ما برآنیم تا با توسعه و ارتقای آموزش پزشکی در دانشکده پزشکی و مراکز آموزشی درمانی وابسته ، پیشتاز توسعه آموزش پزشکی و مصداق بارز آموزش بر اساس نیازهای جامعه در کشور باشیم.

ارزشها :
- ارج نهادن به جایگاه هیئت علمی
- ارج نهادن به خلاقیت و نوآوری
- عدالت
- پاسخگویی به نیازهای جامعه
- کار تیمی

اهداف کلان :
- نیازسنجی و بازنگری برنامه های آموزشی دانشکده پزشکی و مراکز آموزشی درمانی
- اولویت بندی و تدوین برنامه های آموزشی مدرسین بطور سالانه
- ارزشیابی برنامه های آموزشی در گروهها
- مشارکت در تدوین برنامه های درسی و اهداف آموزشی
- ارزشیابی و تحلیل امتحانات
- مشارکت در ارتقای کیفیت مشاوره و راهنمایی آموزشی
- کمک به نیازسنجی و تدوین طرح ها و پایان نامه های مرتبط با پژوهش در آموزش
- مشارکت درتدوین و ترویج روش ها و رویکرد های نوین آموزش پزشکی

با توجه به اهداف فوق مراحل اجرایی فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی به ترتیب زیر می باشند:

فاز اول :
1- اقدام در جهت اخذ 6 پست کارشناسی در دانشکده پزشکی
2- توانمندسازی کارشناسان دفاتر توسعه درزمینه نیازسنجی،برنامه ریزی،ارزیابی و ارزشیابی برنامه
3- تحلیل وضعیت موجودگروههای آموزشی (با استفاده از)
- نتایج ارزشیابی های انجام شده طی سالهای اخیر
- نتایج ارزیابی داخلی گروهها
- فرم های رتبه بندی دانشکده
- مصاحبه حضوری و بحث گروهی با اعضای گروه آموزشی
- نظر سنجی از مشتری های گروه های آموزشی
4- اعلام نتایج تحلیل وضعیت به گروهها
5- برگزاری کارگاههای توجیهی بر اساس تحلیل وضعیت و نیازسنجی
6- مشارکت در تدوین یا تکمیل برنامه راهبردی گروههای آموزشی
7- انجام ارزیابی داخلی
8- تحلیل نتایج ارزیابی داخلی
9- انجام مداخلات بر اساس نتایج ارزیابی
10- اعلام نتایج برای اعتباربخشی یا ارزشیابی بیرونی

فاز دوم :
1- نیازسنجی و تعیین اولویتهای برنامه ها و رویکرد های نوین آموزشی
2- تعیین بخشهای پایلوت جهت پیاده کردن رویکردهای نوین آموزشی
- از جمله این رویکردها: یادگیری مبتنی بر مسئله، ادغام آموزش بالینی و علوم پایه، یادگیری بین حرفه ای، تحول در آموزش پیش بالینی، CPC، استفاده از روشهای ارزیابی مربوط به سنجش عملکرد در بخش ها و ...
3- اجرای طرحهای نوین آموزشی و ارزیابی در بخشهای پایلوت و پایش آنها
4- ارزشیابی نتایج اجرای طرحهای فوق و گسترش طرحهای موفق به سایر بخشها و گروهها

فاز سوم:
حفظ و ارتقای وضعیت