اعضای کمیته ( EDO )

 

   ****
دکتر علی رضا عبایی
سمت: ارزشیاب در عرصه
مدرک تحصیلی : پزشکی عمومی