اداره خدمات

                              

رئیس اداره خدمات
نام و خانوادگی:  غلامعلی بخشی
شماره تماس: 04133373742
شرح وظایف
 
معاون اداره خدمات 
نام و خانوادگی:  جواد گلی
شماره تماس: 04133373742
شرح وظایف