معاون امور هیئت علمی

                        آقای دکتر محمود شکاری خانیانی            

 

                                                                              

          رتبه دانشگاهی:استاد

             گروه آموزشی ژنتیک پزشکی

   
        شماره تماس : 33373208

                   
مشاهده  cv