آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها

شیوه نامه جذب هیئت علمی

برنامه رفاهی اعضای هیئت علمی

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی و جداول ارتقاء (جدید)

فرم جدید ارتقا هیات علمی pdf(جدید)

فرم جدید ارتقا هیات علمی  doc(جدید)


ابلاغ مصوبه هيات مميزه مركزي در خصوص ارتقاء به مرتبه استادي

دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز ومزایای مربوطه

دستورالعمل اجرايي تسهيلات فرزندان اعضاء هيات علمي دانشگاهها

آئين­ نامه­ ی جذب اعضاي هيات علمي افتخاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز

فلوچارت فرایند جذب هیات علمی افتخاری

آئین نامه اجرایی نحوة انتخاب اعضاي هیأت هاي ممتحنه دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی

شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی جمهوري اسلامی ایران "(( مهر 95  ))

  فرم ارتقاء   ( مهر 95)

دستورالعمل فراخوان، جذب و به کارگیری اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی