دفتر معاونت هیات علمی


یاسر احدی: کارشناس ارشد حوزه معاونت امور هیات علمی – کارشناس و دبیر اجرائی کمیته منتخب و روابط بین الملل  

یلدا پورموذن: کارشناس امور هیات علمی و مسئول دفتر معاونت
 
مهرداد قره باغی: کارشناس امور هیات علمیشماره تماس :33373208