جستجو :
 
 
  دفتر معاونت هیات علمی
نام کارمند :خانم ویدا نام خانوادگی:صابریان
سمت سازمانی :کارشناس معاونت هیات علمی شماره تماس :33373208
 
 
 
نام کارمند :آقای یاسر نام خانوادگی:احدی
سمت سازمانی :کارشناس کمیته منتخب و روابط بین الملل شماره تماس :33373208
نام کارمند :آقای هادی نام خانوادگی:ایلقمی
سمت سازمانی :کارشناس علم سنجی کمیته منتخب شماره تماس :33373208