معاون تخصصی و فوق تخصصی دانشکده

         آقای دکتر مهدی امیرنیا              

              

                           رتبه : استاد

              گروه آموزشی : پوست 

                    مشاهده cv