حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : آقای دکتر سید کاظم شکوری شماره داخلــی : 297
شماره مستقیم : 33364672 شمــاره فـکـس : 33364659
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : مسئول دفتر
اسامـی افــــراد : آقای رسول دهقان شماره داخلــی : 297
شماره مستقیم : 33364672 شمــاره فـکـس : 33364659
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : متصدی امور دفتری
اسامـی افــــراد : خانم رحیمه اصغری شماره داخلــی : 297
شماره مستقیم : 33364672 شمــاره فـکـس : 33364659
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : معاون اداری و مالی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر مجید اصلان آبادی شماره داخلــی : 218
شماره مستقیم : 33364653 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : متصدی امور دفتری
اسامـی افــــراد : خانم زهرا حسین زاده شماره داخلــی : 218
شماره مستقیم : 33364653 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : رئیس امور اداری
اسامـی افــــراد : آقای حسین فرد شماره داخلــی : 265
شماره مستقیم : 33364657 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : رئیس امور حسابداری
اسامـی افــــراد : آقای صمد طایفه شماره داخلــی : 270
شماره مستقیم : 33373743 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : مسئول IT
اسامـی افــــراد : آقای مهندس محمد رضا علیمددی شماره داخلــی : 429
شماره مستقیم : 33376731 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : مسئول وب سایت و اتوماسیون
اسامـی افــــراد : خانم مهندس معصومه بهاری شماره داخلــی : 429
شماره مستقیم : 33376731 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : کارشناس انفورماتیک
اسامـی افــــراد : آقای مهندس اصلان حاجیلو شماره داخلــی : 429
شماره مستقیم : 33376731 شمــاره فـکـس :