جستجو :
 منوی اصلی
 
  معاونت دوره پزشکی عمومی 
نام کارمند :آقای دکتر داود نام خانوادگی: آقامحمدي
سمت سازمانی :معاون آموزشی دوره پزشکی عمومی شماره تماس :33364650
 

متخصص بیهوشی
رتبه دانشگاهي :دانشیار

شرح وظایف معاون دوره پزشکی عمومی

عملکرد معاونت آموزشی سال 1394
فرآیندهای آموزشی