جستجو :
 منوی اصلی
 
  مقطع فيزيوپاتولوژي
 
نام کارمند :خانم وجیهه نام خانوادگی:دباغی قلعه
سمت سازمانی :کارشناس ارشد آموزش پیش بالینی شماره تماس :33378766
 
 
 
نام کارمند :خانم توران نام خانوادگی:میرزایی
سمت سازمانی :کارشناس آموزش پیش بالینی شماره تماس :33378766
 


 
  آیین نامه و مقررات آموزشی
شرح وظایف و مسئولیتهای کارشناس آموزشی مقطع فیزیوپاتولوژی
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 6 کورس خون
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 6 کورس غدد
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 6 کورس قلب
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 6 درس سمیولوژی نظری
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 6 درس فارماکولوژی نظری و عملی
برنامه درسی امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 7 کورس گوارش
برنامه درسی امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم7  کورس ریه
برنامه درسی امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم7  کورس کلیه
برنامه درسی امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 7 کورس روماتولوژی
برنامه درسی امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 7 درس پاتولوژی اختصاصی نظری و عملی
برنامه کارگاه ارتباط پزشک با بیمار دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی