برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

خانم وجیهه دباغی قلعه        کارشناس ارشد آموزش پیش بالینی
 خانم توران میرزایی               کارشناس آموزش پیش بالینی

شماره تماس :33378766
 
 
 
  آیین نامه و مقررات آموزشی
شرح وظایف و مسئولیتهای کارشناس آموزشی مقطع فیزیوپاتولوژی
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 6 کورس خون
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 6 کورس غدد
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 6 کورس قلب
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 6 درس سمیولوژی نظری
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 6 درس فارماکولوژی نظری و عملی
برنامه درسی امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 7 کورس گوارش
برنامه درسی امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم7  کورس ریه
برنامه درسی امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم7  کورس کلیه
برنامه درسی امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 7 کورس روماتولوژی
برنامه درسی امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 7 درس پاتولوژی اختصاصی نظری و عملی
برنامه کارگاه ارتباط پزشک با بیمار دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی