جستجو :
 منوی اصلی
 
  امور رزيدنتی
• فرآيندهاي آموزشي امور رزيدنتي

صاحب فرايند :  
 
رديف اختصاصي عناوين
1 ثبت نام رزيدنتها .
2 تعقيب صلاحيت گزينش رزيدنتي .
3 ارسال ليست رزيدنتهاي جديدالورود به اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي جهت دريافت كد مركزي ( داشتن كد مركزي در زمان فارغ التحصيلي الزامي است . ) .
4 هماهنگي براي اعزام يك رزيدنت از گروه در هر ماه براي انجام طرح يك ماهه .
5 ايجاد هماهنگي در انتقال رزيدنتها .
6 تاييد فرم بيمه براي كليه دستياران .
7 تنظيم و ارسال ليست كليه رزيدنتها جهت پرداخت حق الزحمه رزيدنتها در هر ماه و مشمول پاداش آخر سال به حسابداري دانشكده طي نامه اي با امضاء رئيس دانشكده .
8 كنترل ليست اعلام وضعيت دستياران ارسالي از دبير خانه در اواخر ارديبهشت ماه .
9 انجام كليه تداركات و تنظيم حوزه امتحاني جهت برگزاري آزمون ارتقا .
10 ثبت نام رزيدنتها براي امتحان بورد تخصصي و كنترل مدارك مورد نياز و تنظيم ليست اسامي آنها به همراه مدارك و ارسال آنها به اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي و از آنجا به دبير خانه شوراي آموزش پزشكي .
11 تكميل فرمها و مدارك مربوط به ارسال پرونده به اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي .
12 استعلام ظرفيت پذيرش دستيار از كليه گروهها براي رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي و انعكاس آن به اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي جهت ابلاغ به دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي .
13 جواب دادن به كليه نامه هاي متفرقه روزانه .
14 انجام كليه امورات مربوط به رزيدنتي در صورت مرخصي بودن همكار .
15 منعكس نمودن اسامي رزيدنتهاي غايب يا انصرافي به شوراي آموزشي پزشكي .
16 معرفي رزيدنتها به مدير گروه مربوطه .
17 اخذ ليست رزيدنتهاي جايگزين به جاي دستياران غائب و معرفي آنها به گروه .
18 تكميل فرمها و مدارك مربوط به ارسال پرونده به اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي .
19 صدور فرم تسويه حساب و اخذ تسويه حساب تكميل شده به همراه مدارك مورد نياز