جستجو :
 منوی اصلی
 
  علوم پایه
نام کارمند :خانم زهرا نام خانوادگی:شیرزاد
سمت سازمانی :کارشناس ارشد آموزش علوم پایه شماره تماس :33373207
 
 
نام کارمند :خانم راحله نام خانوادگی:مددی نیا
سمت سازمانی :کارشناس آموزش علوم پایه شماره تماس :33373207
  
 آیین نامه و مقررات آموزشی
شرح وظایف و مسئولیتهای کارشناس آموزشی علوم پایه
برنامه هفتگی علوم پایه
کوریکولوم پزشکی عمومی