برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

مصوبات شوراي سياستگزاري معاونت پژوهشي دانشگاه در سال 1388

1- موضوع افزايش حق التحقيق اعضاي هيات علمي مطرح و مقرر شد حق الزحمه طرحهاي تحقيقاتي كه تاريخ پيشنهاد آنها از اول فروردين ماه 1388 باشد بشرح زير پرداخت گردد:

1-1- اعضاي هيات علمي :

1-1-1- استاد             /40000 ريال

2-1-1- دانشيار     /36000 ريال

3-1-1- استاديار         /33000 ريال

4-1-1- مربي              /27500 ريال

2-1- اعضاي غير هيات علمي :‌

1-2-1- فارغ التحصيلان Ph.D   ريال/27500  ريال

2-2-1- دكتراي عمومي و كارشناسي ارشد     /21000 ريال

3-2-1-کارشناسي                    /14000 ريال

4-2-1- كمتر از کارشناسي                 /8000  ريال

2- موضوع مبلغ تفويض اختيار به دانشكده ها و تيم هاي پژوهشي براي بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي مطرح و مقرر شد سقف تفويض اختيار هزينه طرح هاي تحقيقاتي به دانشكده ها و تيم هاي پژوهشي تا مبلغ بيست و دو ميليون ريال افزايش يابد و نيز مقرر شد براي مركز تحقيقات دانشجويي به شرح زير اقدام شود: (به تفکيک مقاطع مختلف تحصيلي)

1-2- دانشجويان مقطع کارشناسي          / 8٫000٫000 ريال

2-2- دانشجويان مقطع دکتراي عمومي و کارشناسي ارشد /9٫000٫000 ريال    

3-2- دانشجويان مقطع دکتراي تخصصي و فوق تخصصي و Ph.D   ريال / 11٫000٫000ريال

تبصره: درصورتيکه مجريان طرحهاي تحقيقاتي ارائه شده از مرکز تحقيقات دانشجويي, دانشجويان عضو فعال دفتر استعدادهاي درخشان باشند, سقف تفويض اختيار 50% بيش ازمبالغ فوق خواهد بود.

3- در رابطه با طرحهاي تحقيقاتي در راستاي اولويت هاي پژوهشي مقرر شد در سال 1388حداقل 70% از كل طرحهاي مصوب شوراي پژوهشي در راستاي اولويت هاي پژوهشي باشد.

4- از يك طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي (دانشگاه و مراكز تحقيقات) كه اعتبار آن كمتر از ده ميليون ريال باشد انتظار مي رود حداقل يك مقاله در مجلات معتبر ارائه شود.

5- ‌ از يك طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي (دانشگاه و مراكز تحقيقات) كه مبلغ قرارداد آن بيشتر از ده ميليون ريال باشد انتظار مي رود به ازاي هر ده ميليون ريال، معادل يك مقاله سه امتيازي ارائه شود.

6- در مورد پرداخت حق عضويت اعضا هيات علمي در مجامع علمي مقرر گرديد حق عضويت مبلغ دو ميليون ريال (دويست هزار تومان) در نظر گرفته شود.

7- در ارتباط با ميزان جايزه مقالات در سال  1388  مقرر گرديد:

1- تشويق صرفا به مقالاتي تعلق مي گيرد كه در آدرس نويسنده به آدرس "دانشگاه علوم پزشكي تبريز " يا

  Tabriz University of Medical Sciencesاشاره گردد.

2-  مكاتبه مالي با نويسنده رابط - اعم از هيت علمي، دانشجو يا كارمند- انجام مي شود و در صورتي كه نويسنده رابط به آدرس دانشگاه علوم پزشكي تبريز نباشد، تشويق به اولين نويسنده با آدرس دانشگاه علوم پزشكي تبريز تعلق مي گيرد.

 تبصره 1: در صورتي که نويسنده مسئول مقاله از ساير دانشگاهها باشد، اولين نويسنده از دانشگاه علوم پزشكي تبريز مي تواند راسا"  نسبت به دريافت جايزه اقدام نمايد.

تبصره 2 :  مکاتبات براي دريافت جايزه مقالات صرفا" توسط نويسنده رابط صورت گرفته و نامه هاي ساير نويسندگان قابل رسيدگي نخواهند بود.

3-  بازه زماني سال 88، جهت طرح مقالات فارسي در شوراي تشويق مقالات معاونت پژوهشي از ابتداي فروردين تا پايان اسفند 1388 و براي مقالات انگليسي از ابتداي آوريل سال 2009 تا پايان مارس سال 2010 ميلادي مي باشد.اين بازه زماني منطبق بر آيين نامه ارزشيابي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مي باشد و بديهي است به مقالاتي كه خارج از بازه زماني فوق باشند، تشويق تعلق نخواهد گرفت.

4-  لازم به ذكر است تشويق صرفا به مقالات چاپ شده تعلق مي گيرد و در صورت ارائه پذيرش مقاله، تشويق مربوطه پس از چاپ لحاظ مي گردد.

5-  در مورد مقالات اندكس ISI، درج در Master Journal List  ملاك نبوده و نام مجله بايد در Science Citation     Index Expanded Journal List درج شده و يا مقاله در Web of Science موجود باشد.

6- IF  مورد قضاوت در شوراي تشويق مقالات جهت مقالات اندكس ISI، ليست موجود در سايت معاونت تحقيقات و فناوري وزارت مي باشد.

7- مبلغ تشويق بر اساس سطح اندكس تعيين مي گردد:

1-7- در سال 1388 ميزان جايزه تخصيصي به مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي بين المللي ايندکس شده در   ISI  طبق جدول زير تعيين گرديد:

Impact Factor

مبلغ جايزه تخصيص يافته (ريال)

999/-0

6٫000٫000-5٫000٫000

999/1-1

7٫000٫000-6٫000٫000

999/2-2

8٫000٫000-7٫000٫000   

999/3-3

9٫000٫000-8٫000٫000

999/4 - 4

10٫000٫000-9٫000٫000

999/5 - 5

11٫000٫000-  10٫000٫000

999/6 - 6

12٫000٫000 - 11٫000٫000

جهت مقالات اندكس شده در  ISIبدون  Impact Factor، مبلغ تشويق برابر با 5000000 ريال تعلق مي گيرد.

2-7- جايزه مقالات چاپ شده در Pub med و Medline و Cochrane  برابر با 5000000 ريال تعلق مي گيرد.

3-7- جايزه مقالات چاپ شده در مجلات معتبر «به زبان خارجي» و ايندكس شده در

Chemical Abstracts                Scopus            Biological Abstracts                    Embase

 

  براي سال 88 برابر 4٫000٫000 ريال مي باشد.

4-7- جايزه مقالات داخلي و خارجي  ساير ايندکس ها (مستقل از زبان مقاله اعم از فارسي يا انگليسي) برابر 2٫500٫000 ريال مي باشد.

5-7- به مقالات انگليسي كه در هيچ يك از اندكس هاي مذكور درج نشده باشند، تشويقي برابر با 2٫000٫000 ريال تعلق مي گيرد.

6-7- در سال 1388 ميزان جايزه تخصيصي به مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي پژوهشي داخلي (به زبان فارسي) تا سقف 1٫200٫000 ريال تعيين گرديد.

7-7- به مقالات مروري "‌Review Articles" علاوه بر جايزه تخصيص يافته شوراي مقالات تا سقف مبلغ ده ميليون ريال جايزه تخصيص خواهد يافت. از اين مبلغ 3400000 ريال بر اساس تعداد صفحات مقاله و 6600000 ريال بر اساس IF مجله مربوطه (در خصوص مجلات اندكس شده در ISI) تعلق خواهد يافت. تعداد صفحات به صورت كسري از ده صفحه و IF مجله به صورت كسري از IF=4  محاسبه مي گردد.

8-7- جايزه تاليف فصلي از كتابهاي منتشر شده توسط مراكز علمي بين المللي به زبان خارجي تا سقف بيست ميليون ريال مي باشد.

تبصره يک: - مقالات Short communication: 80% موارد قيد شده براي مقاله كامل(original article)

- مقالات  Case report 50% موارد قيد شده

- مقالات  Letter to Editor 25% موارد قيد شده

تبصره دو: به مقالات چاپ شده يا پذيرفته شده در مجلات معتبر بين المللي مربوط به پايان نامه هاي دانشجوئي قبل از دفاع مبلغ 1500000  ريال (صدوپنجاه هزار تومان) جهت تشويق به دانشجو تخصيص خواهد يافت. اين مبلغ علاوه بر جايزه فوق مي باشد.

 8- ميزان تخصيص جوايز چاپ مقاله در صورتي که نويسنده اول يا مسئول مقاله از دانشگاه علوم پزشکي تبريز باشد به صورت کامل و در مورد نويسندگان دوم به بعد 70% جايزه مقاله خواهد بود.

9 - در شوراي مهر 87 مقرر گرديد، جهت مقالات چاپ شده در مجلات غير peer review   مانند Research Journal of Biological Sciences تشويقي تعلق نگيرد. تشخيصpeer review   بودن مجله صرفا با نظر شوراي تشويق مقالات مي باشد.

8- مصوبات مربوط به اعزام به كنگره هاي خارج از كشور:‌

با توجه به افزايش ده درصدي اعزام به همايش هاي بين المللي نسبت به سال گذشته، در سال جاري در كل 72 نفر به همايش هاي بين المللي اعزام خواهند گرديد. علاوه بر آن، 5 نفر سهميه در اختيار معاونت پژوهشي خواهد بود. سهميه هر دانشكده بر اساس شاخص هاي آئين نامه مربوطه طبق جدول زير مي باشد:

 

پزشكي

دندانپزشكي

پيراپزشكي

توانبخشي

داروسازي

پرستاري و مامائي

پرستاري و مامائي مراغه

بهداشت و تغذيه

45

6

1

1

12

2

1

4