برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

مقطع اكسترني


آقای عادل بهروزی     کارشناس امور آموزش (مسئول اکسترنی 2)
خانم راحله مددی نیا   کارشناس امور آموزش (مسئول اکسترنی 1)
      

شماره تماس :33378466

 
   
   
 آیین نامه و مقررات آموزشی
شرح وظایف و مسئولیتهای کارشناس آموزشی مقطع اکسترنی
برنامه هفتگي دانشجويان اکسترنی 1 رشته دكتراي پزشكي
برنامه هفتگي دانشجويان اکسترنی 2 رشته دكتراي پزشكي
چرخه  بخشهای اکسترنی1 ورودی مهر ماه   
چرخه بخشهاي اكسترني2 ورودی مهر ماه 
چرخه بخشهای اکسترنی1-ورودی بهمن
چرخه بخشهای اکسترنی2- وروری بهمن
 
شرح وظایف
رديف عنوان
1

تهيه و تنظيم چرخه بخش هاي اكسترني برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس و آزاد

2 نظارت بر تقسيم بندي گروههاي اكسترني برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس و آزاد
3 توزيع فرمهاي انتخاب واحد دروس كارآموزي و نظارت بر نحوه تكميل آنها در بدو ورود به مقطع اكسترني برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس
4 ثبت و ارسال اسامي دانشجويان در فرمهاي معرفي ،  به بخش هاي كارآموزي برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس و آزاد
5  تهيه و تنظيم ليست حضور و غياب براي كلاسهاي نظري برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس
6 ارسال برنامه كلاسهاي دروس نظري به گروههاي آموزشي و اساتيد مربوطه برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس
7  استخراج وضعيت تحصيلي دانشجويان
8  صدور فرمهاي اشتغال به تحصيل به دانشجويان متقاضي برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس
9  ثبت نمرات  وصول شده در رایانه برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس
10  ارسال نمرات دانشجويان دانشگاه آزاد بعد از دريافت از گروههاي آموزشي
11  معرفي دانشجویان جهت گذراندن كارگاههای مهارتهاي باليني برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس
12 ارسال نامه حذف بخش بر حسب مورد برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس و آزاد
13  معرفي دانشجويان متقاضي امتحانات دروس نظري كه در بخش برگزار مي شوند برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس
14  استعلام نمرات از گروههاي آموزشي باليني در صورت عدم ارسال به موقع برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس و آزاد
15  استخراج وضعيت تحصيلي دانشجويان داراي مشكل سنوات جهت طرح در كميسيون موارد خاص  برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس
16  استخراج وارسال وضعيت تحصيلي دانشجويان داراي مشكل آموزشي جهت طرح در شوراي آموزشي دانشكده برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس
17  ارسال فرمهاي اعتراض به نمرات دروس نظري و عملی به گروههاي باليني برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس و آزاد
18 تهيه و تنظيم دفتر ثبت اسامي دانشجويان جهت معرفي به بخش و ثبت نمرات برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس و آزاد
19  تنظیم برنامه آموزشی معرفي دانشجويان مهمان جهت معرفی به بخش ها
20  ارسال نمرات دانشجويان مهمان  به دانشگاههاي مربوطه
21  ارسال پرونده دانشجويان انتقالي به ديگر دانشگاهها 
22 بررسي پرونده دانشجويان منتقله به اين دانشگاه
23  استخراج اسامي دانشجويان مشمول امتحان پيش كارورزي برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس
24  محاسبه ميانگين نمرات دانشجويان مزبور براي تعيين ميانگين بالای  14 برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس
25 پیگیری شهريه دانشجويان مشمول پرداخت شهريه
26 ثبت نام از دانشجويان مشمول امتحان پيش كارورزي بعد از دريافت بخشنامه از مراجع ذيربط  برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس
27 وارد نمودن اسامي و مشخصات دانشجويان در سایت مربوطه و ارسال آنها به معاونت آموزشی برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس
28 انتخاب واحد دروس نظري مانده يا افتاده در شروع هر نيمسال برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس
29  ارسال تاریخ بخش های گذرانده دانشجویان فارغ التحصیل شاغل به تحصیل در خارج از کشور
30  قطع رابطه تحصیلی برای دانشجویان سراسری و دانشگاه ارس
31 انجام انتخاب واحد دانشجویان مقطع اکسترنی 1 و 2