ارزیابی امتحانات


خانم ناجیه طالب                    خانم اصلان نسب                  کارشناس واحد امتحانات و ارزیابی آزمونها
شماره تماس :                         33373891
شرح وظايف واحد امتحانات و ارزيابي آزمونها

1- تنظيم جلسه  آزمون از لحاظ شماره صندلي، نور ، گرمايش و سرمايش و ناظرين وثبت شماره صندلي براي دانشجويان
2- تهيه و تحويل سوالات از گروههاي مربوطه و تكثير به تعداد دانشجويان
3- برگزاري آزمونهاي كليه مقاطع پزشكي عمومي اعم از : ميان ترم، پايان ترم و كوئيز و...
4- انجام حضور و غياب در جلسه و شمارش پاسخنامه و تهيه صورتجلسه آزمون
5-  پاسخگويي به ارباب رجوع و ساير امور محوله
6-جمع آوری پاسخنامه ها از جلسه امتحانات
7-جداسازی گروه ها پاسخنامه ها
8-شماره گذاری پاسخنامه ها
9-اسکن پاسخنامه ها
10-باز بینی اوراق واصلاح دستی آنها درموارد عدم تشخیص ماشینی
11-تصحیح و آنالیز ماشینی
12-ارسال محرمانه از لیست نمرات خام وآنالیز پاسخنامه ها به گروهای مربوطه
13-پاسخ به اعتراض دانشجویان و اصلاح دستی پاسخنامه درپیش دانشجو جهت رفع ابهام و جلب اعتماد دانشجو نسبت به اصلاح دقیق پاسخنامه ها