معاونت پژوهشی -درباره معاونت

   
نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پايدار چنان برجسته و انکار ناپذير است که می توان آن را بدون ترديد نيروی محرک توسعه در همه حوزه ها اعم از فرهنگ اقتصاد، سياست و جامعه دانست. با عنايت به اين موضوع همواره نياز به يک واحد سازمان يافته در قالب برنامه ريزی های ريز و کلان پژوهشی در وادی دانشگاه بالاخص داشکده پزشکی احساس می شده است که در راستای نيل به اين مهم، معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی در تاريخ 8 / 4 / 1371 به طرز مجزا از معاونت آموزشی و به صورت واحدی مستقل با رياست آقای دکتر بهروز نقيلی ( متخصص بيماری های عفونی ) تاسيس و آيين نامه ای توسط ايشان جهت نگارش پايان نامه ها تنظيم و به مرحله اجرا درآمد و اولين جلسات دفاعيه دانشکده پزشکی در آن زمان و در گروه بيوشيمی صورت گرفته است .
پس از آقای دکتر نقيلی، جناب آقای دکتر محمدرضا نهايی (ميکروبيولوژيست) از تاريخ 7 / 1 / 74 لغايت 11 / 7 / 80 به عنوان معاونت پژوهشی دانشکده انتخاب و بعد از ايشان آقای دکتر عليرضا فرج اللهی Ph.D) فيزيک پزشکی) مسئوليت معاونت پژوهشی دانشکده را برعهده گرفتند و در جهت ارتقا جايگاه آن ، فعاليت های شايان ذکری را انجام دادند .
از شهریورماه سال 1386 جناب آقای دکتر مهدی فرهودی (متخصص نرولوژی) مسئوليت معاونت پژوهشی دانشکده را برعهده گرفته اند و بعد از ایشان آقای دکتر  علی مشکینی(متخصص جراحی مغز و اعصاب)از خردادماه 1389  عهده دار این مسئولیت بزرگ گردیدنند. در نهایت سکان این معاونت در تاریخ 18/1/93 در قالب یک معاونت جدید تحت عنوان معاونت تحقیقات و فناوری به آقای دکتر حسن سلیمانپور (متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه) سپرده شد...


                                                         معاون تحقیقات و فن آوری دانشکده

گزارشــــــات
 

1.37 MB گزارش اول معاونت پژوهشی
1.22 MB گزارش دوم معاونت پژوهشی
1.37 MB گزارش سوم  معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی -اسفند 86
380 KB گزارش چهارم   معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی -اسفند 87
  گزارش پنجم  معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی - سال 88
  فعالیت سه ساله معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی
   عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی درسال 1389
  عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی سال 1394-95