جستجو :
 منوی اصلی
 
  پیام معاون تحقیقات و فناوری دانشکده

 
براي دستيابي به جامعه اي متعالي و پيشرفته در تمام زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، بهداشتي  درماني و صنعتي توليد علم ضروري مي باشد كه خود نيازمند پژوهش است . هدف ما انجام پژوهش هايي مي باشد كه ضمن فراهم آوردن محيط پژوهشي در سطح گروههاي آموزشي سبب اعتلاي سلامت در جامعه همراه با رعايت اصول اخلاق در پژوهش باشد .
معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي ، همسو با سياست هاي كلي دانشگاه علوم پزشكي تبريز و وزارت بهداشت درمان آموزشي پزشكي تمام تلاش خود را در جهت ارتقاي فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان ، با آماده نمودن زمينه هاي لازم براي به ثمر رسيدن طرح هاي تحقيقاتي و همكاري بين سازمانهاي مختلف داخلي و خارجي ، اجراي آيين نامه هاي وزارتي و دانشگاهي و تربيت هيئت علمي پژوهشي، نظارت بر روند اجراي صحيح و اخلاقي طرح هاي پژوهشي بكار  برده است . در راستاي رسيدن به اين  اهداف معاونت اقدام به برنامه ريزي ، سياست گذاري ، مديريت و تشويق اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران جهت انجام امور پژوهشي نموده است .

  دکتر عطا محمود پور