جستجو :
  معاونت تحصیلات تکمیلی
حوزه معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
معاون تحصیلات تکمیلی
دکترجلیل پیرایش اسلامیان
مرتبه علمی: دانشیار
برنامه کاری، 
شرح وظایف
فعالیت:  1396 ، 1397 ، 1398
کارشناس ارشد حوزه معاونت تحصیلات تکمیلی
بیت اله عباسی
کارشناس خدمات آموزشی 
شرح وظایف
کارشناسان حوزه معاونت تحصیلات تکمیلی
کارشناس اموردفتری
(امورآموزشی تحصیلات تکمیلی)
کارشناس آموزشی
(امورآموزشی وصدورگواهی)
لیلا فرشی اقدم
کارشناس آموزشی
شرح وظایف
سمیرا بایرام حقیقی
کارشناس آموزشی
شرح وظایف
 
 لینک های مرتبط