جستجو :
  معاونت تحصیلات تکمیلی
حوزه معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
معاون تحصیلات تکمیلی
دکترجلیل پیرایش اسلامیان
مرتبه علمی: دانشیار
برنامه کاری
شرح وظایف
کارشناس ارشد حوزه معاونت تحصیلات تکمیلی
بیت اله عباسی
کارشناس خدمات آموزشی 
شرح وظایف
کارشناسان حوزه معاونت تحصیلات تکمیلی
کارشناس اموردفتری
(امورآموزشی تحصیلات تکمیلی)
کارشناس آموزشی
(امورآموزشی وصدورگواهی)
لیلا فرشی اقدم
کارشناس آموزشی
شرح وظایف
سمیرا بایرام حقیقی
کارشناس آموزشی
شرح وظایف
 
 لینک های مرتبط