جستجو :
  معاونت تحصیلات تکمیلی
حوزه معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
معاون تحصیلات تکمیلی
دکترجلیل پیرایش اسلامیان
مرتبه علمی: دانشیار
برنامه کاری
شرح وظایف
مسئول دفترحوزه معاونت تحصیلات تکمیلی
حمیده پورنصیر
کارشناس مدیریت 
شرح وظایف
کارشناسان حوزه معاونت تحصیلات تکمیلی
کارشناس ارشد
(امورآموزشی تحصیلات تکمیلی)
کارشناس
(امورآموزشی وصدورگواهی)
بیت اله عباسی
کارشناس خدمات آموزش
شرح وظایف
سمیرا بایرام حقیقی
کارشناس
شرح وظایف
 
برگزاری آزمون مصاحبه دکتری Ph.D سال 1397

برگزاری آزمون مصاحبه دکتری Ph.D سال 1397

آزمون مصاحبه دکتری Ph.D سال 1

 
 لینک های مرتبط